Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

ICI hedtvandskedlerICI hot water boilersICI hetvattenpannor
ASXASXASX
ASGXASGXASGX
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
DokumentationDocumentationDokumentation
ICI udstyr for hedtvandsanlægICI hot water plant accessoriesICI utrustning för hetvattenanläggning

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI ASX och ASGX hetvattenpannor For ICI ASX og ASGX hedtvandskedler For ICI ASX and ASGX hot water boilers

ICI hetvattenpannor kan levereras med ett omfattande program av extrautrustning.

Följande är ett urval av tillvalsutrustning för ovannämnda hetvattenpannor.

ICI hedtvandskedler kan leveres med et omfattende program af ekstra udrustning.

I det følgende beskrives et udvalg af tilvalgsudstyr for ovennævnte hedtvandskedler.

A comprehensive selection of optional extras is available for the ICI hot water boilers.

In the following are described a selection of accessories available for the hot water boilers listed above.

Se nedan för detaljerad information om extrautrustningen eller Se nedenfor for detaljeret beskrivelse af tilvalgs udstyret eller Se below for detailed description of each of the accessories or se broschyr se brochure see brochure .


Anpassad brännarplatta Tilpasset kedelforplade Customised burner front plate

Brännarplatta förborrad för specificerad brännare Kedelforplade forboret for specificeret brænder Burner front plate prepared according to burner specifications


Brännarkontakter och -kablar Brænderstik og -kabler Burner plugs and cables

För enkel installation av brännare med Wieland- (Euro-) pluggar.

Ansluten i styrskåpet redo för anslutning till specificerade brännare.

For nem installation af brænder med Wieland- (Euro-) stik.

Forbundet i kontrolskab klar til sammenkobling med specificeret brænder.

For easy installation of burner supplied with Wieland- (Euro-) plugs

Pre-wired in control panel, ready for connection with specified burner.


Pannversion för biobränsle Kedeludførelse for biobrændsel Boiler version for biofuel

Pannmodifiering för ökat skydd mot korrosion orsakad av frekventa kallstarter eller biobränsle med svavelhalt.

Inkluderar:

 • Frontlucka isolering för brännare genomförd i cementbaserade material (normal standard är keramiskt fibermaterial)
 • Galvaniserad rökkammere med anslutning för kondensavlopp
 • Bakre rörplatta målad med epoxi för att skydda ytan i kontakt med rökgaserna strax före utlopp till skorstenen
 • Kedelmodifikation for bedre beskyttelse mod korrosion, som forårsages af hyppige koldstarter eller biobrændsel med svovlindhold.

  Inkluderer:

  • Kedeludmuring (fordørs isolering mod brænder) udført i cement-baseret materiale (normal standard er keramisk fibermateriale)
  • Galvaniseret røgkasse med tilslutning for kondensatafløb
  • Bagerste rørplade malet med epoxy for at beskytte overfladen i kontakt med røggasserne lige før udløb til skorstenen

  Boiler modification for higher protection against corrosion caused by frequent cold-starts or bio-fuel with sulphur content

  Includes:

  • Insulating refraction material in boiler front door made from cement-based material (standard material is ceramic fibre based)
  • Galvanized rear smokebox supplied with condensate drain connection
  • Rear tube plate painted with epoxy to protect the surface in contact with the flue gases just before exiting to the chimney


  Stege och handräcke Stige og rækværk Ladder and handrail

  Stege och handräcke för panndäck.

  Inkluderar:

  • Räcken svetsade till ramen
  • Steg med halksäkert inlägg
  • Stege med sidoräcken
  • Säkerhetsdörr med automatisk fjäderstyrd stängning

  Stige og rækværk for kedeldæk.

  Inkluderer:

  • Rækværk svejset til rammen
  • Stigetrin med skridsikre indlæg
  • Stige med siderækværk
  • Låge med automatisk fjederdrevet lukkefunktion

  Ladder and handrail for boiler deck.

  Includes:

  • Handrail welded to the frame
  • Steps with anti-slip inserts
  • Ladder skirting
  • Fall-prevention gate kept close by spring return hinges


  Sidoplattform Sideplatform Side platform

  För större pannor i pannrum, där begränsad takhöjd förhindrar användning av stegar och räcke ovanpå pannan.

  Inkluderar:

  • Stege tillverkad enligt tillämpliga säkerhetsstandarder
  • Halksäkra steg
  • Handräcke svetsad till plattformen enligt standard för att förhindra fall från plattformar högre än 3 meter
  • Fotpanel
  • Fallförebyggande dörr försedd med fjädergångjärn som håller den normalt stängd och förhindrar fall mot stegen

  For større kedler i kedelrum, hvor begrænset loftshøjde forhindrer brug af stige og gelænder oven på kedlen.

  Inkluderer:

  • Stige fremstillet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder
  • Skridsikre trin
  • Gelænder svejset til platformen iht. standard for forhindring af fald fra platforme højere end 3 meter
  • Fodpanel
  • Faldforebyggende dør forsynet med fjederhængsler, der holder den normalt lukket, og forhindrer fald mod stigen

  For large boilers in boiler rooms with limited ceiling height which does not allow use of ladder and handrail on top of the boiler.

  Includes:

  • Access ladder manufactured in compliance with applicable safety standards
  • Anti-slip inserts on the rungs
  • Handrail welded to the structure complying with standards for structure to prevent falling from platforms higher than 3 metres
  • Skirting
  • Fall-prevention gate provided with spring hinges that keep it normally closed preventing accidental fall towards the access ladder

  Version för tjockolja Udførelse for sværolie Heavy oil version

  Panna beredd för eldning med tjockolja.

  Inkluderar:

  • Styrpanel förberedd för olja förvärmning
  • Frontlucka isolering för brännare genomförd i cementbaserade material resistent mot korrosion orsakad av svavel i bränslet (standard material är keramiskt fibermaterial)

  Kedel forberedt for fyring med sværolie.

  Inkluderer:

  • Kontrolskab forberedt for olie forvarmning
  • Kedeludmuring (fordørs isolering mod brænder) udført i cementbaseret materiale resistent over for korrosion forårsaget af svovl i brændstoffet (standard materiale er keramisk fiber materiale)

  Special boiler preparation for operation with heavy oil fuel

  Includes:

  • Control panel with accommodation for pre-heating of heavy oil.
  • Burner refractionary insulation material in cement-based material (rather than standard ceramic fibre material) resistant to corrosion from sulphur content of fuel.


  Högnivålarm Højtniveau alarm High level alarm

  Högnivålarm skyddar pannan mot uppfyllning och overflow.

  Högnivålarm krävs i Sverige.

  Højt-niveau alarm beskytter kedlen mod vandopfyldning og overløb.

  Højt niveau alarm kræves i Sverige.

  The high level alarm provides protection against boiler overflowing.

  High level alarm is required in Sweden.

  mer... mere... more...


  Självövervakande högnivålarm Selv-overvågende højtniveau alarm Self monitoring high level alarm

  Högnivålarm med oberoende självövervakande nivåsensor.

  Tillverkat enligt EN 50 156

  Højt niveau alarm med uafhængig selv-overvågende niveauføler.

  Udført efter EN 50 156

  High level alarm with independent self monitoring level sensor.

  Manufactured to EN 50 156

  mer... mere... more...


  Självövervakande lågnivålarm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm

  Lågnivålarm (katastrofskydd) med 2 st. oberoende självövervakande nivåsensorer.

  Tillverkat enligt EN 50 156.

  OBS: Självövervakande lågnivålarm krävs i Sverige.

  Lavt niveau alarm med 2 stk. uafhængige selv-overvågende niveaufølere.

  Udført efter EN 50 156.

  OBS: Selv-overvågende lavt niveau alarm kræves i Sverige.

  Low level alarm with 2 pcs. independent self monitoring low level sensors.

  Manufactured to EN 50 156

  NOTE: Self monitoring low level alarm is required in Sweden.

  mer... mere... more...


  Shuntpump Kedelshunt Boiler shunt

  Återcirkulationssystem för bibehållande av minimitemperatur för pannvatten och maximal flöde/ retur ΔT inom tillåtna gränser.

  Inkluderar:

  • Fasthastighet shuntpump lämpligt dimensionerad (variabel hastighetskontroll på förfrågan)
  • 2 avstängningsventiler
  • Backventil
  • Temperaturgivare monterad på returröret
  • Styrning från PLC (om sådan finns i pannstyrningen) eller från E*Term system (om sådan finns på pannan) eller dedikerad styrenhet i pannans kontrollpanel

  Recirkulations kontrolsystem for opretholdelse af minimum temperatur for kedlens returvand og maksimum frem/ retur ΔT indenfor tilladte grænser.

  Inkluderer:

  • Fasthastigheds shuntpumpe af passende størrelse (variabel hastighedskontrol på forespørgsel)
  • 2 lukkeventiler
  • Envejsventil
  • Temperaturgiver monteret på returrøret
  • Kontrol fra PLC (hvis den findes i kedelstyringen) eller fra E*Term system (hvis det findes i kedelstyringen) eller dedikeret styring monteret i kedlens kontrolpanel

  Recirculation control system for maintaining the minimum temperature for boiler return water and the maximum flow/return ΔT within the allowed limits.

  Inkluderar:

  • Fixed -speed shunt pump suitably sized (variable speed control upon request)
  • 2 shut-off valves
  • Non-return valve
  • Temperature probe fitted on the return pipe
  • Control by PLC (if supplied) or E*Term board (if supplied) or dedicated controller inside the boiler control panel

  Styrpanel för hetvattenpannor Kontrolpanel for hedtvandskedler Control panel for hot water boiler

  E*Term avancerad kontrollpanel för hetvattenpannor med väderkompensation, modulerande brännarkontroll och kaskadstyrning av flera pannor.

  Huvudfunktioner:

  • Styrning av brännartyper: Enstegs, tvåstegs, tre-stegs och modulerande (med trepunkts, 4-20mA eller 0-10v styrning)
  • Väderkompenserad flödestemperaturkontroll med utetemperaturgivare (tillval)
  • (*) Fjärrkontroll av panntemperatur (med data SIM-kort och antenn (tillval))
  • Kaskadreglering (med kombination av en master- och en eller flera slavenheter)
  • Pumpblockerings skydd
  • Urladdning av pannans restvärme
  • Rökgastemperaturkontroll
  • Frostskydd
  • Bränsleflödesmätare
  (*) endast MASTER version

  E*Term avanceret kontrolpanel for hedtvandskedler-med vejrkompensering, modulerende brænderstyring og kaskadestyring af flere kedler.

  Hovedfunktioner:

  • Styring for brændertyper: Et-trins, to-trins, to-trins med glidende overgang, tre-trins og modulerende (med tre-punkts, 4-20 mA eller 0-10v signal)
  • Vejrkompenseret styring af fremløbstemperatur med udetemperaturføler (tilvalg)
  • (*) Fjernstyring af kedeltemperaturen (med data SIM kort og antenne (tilvalg))
  • Kaskadestyring (med en master-enhed og en eller flere slave-enheder)
  • Beskyttelse mod pumpeblokering
  • Udladning af kedel restvarme
  • Røggas temperaturkontrol
  • Frostbeskyttelse
  • Brændsel flowmeter
  (*) kun MASTER version

  E*Term advanced control panel for superheated water boilers including weather compensation, modulating burner control and cascade control of multiple boilers.

  Main functions:

  • Burner management: One-stage, two-stage, two-stage progressive, three-stage or modulating (using three point, 4-20mA or 0-10v output)
  • Weather based (climatic) control of boiler flow temperature with ext. temperature probe (option)
  • (*) Remote control of boiler temperature (with optional data SIM and antenna)
  • Cascade management (with a combination of one MASTER and one or more SLAVE units)
  • Anti-lock protection for pumps
  • Discharge of thermal inertia
  • Flue gas temperature control
  • Anti-frost protection
  • Fuel flow meter
  (*) MASTER version only

  72 timmars säkerhetssystem 72 timers sikkerhedssystem 72 hours safety system

  Säkerhetssystem för hetvattenpannor, som säkerställar upp till 72 timmars obevakad drift (kan ställas in till 24 timmar).

  Innehåller:

  • P.E.D certifierad säkerhets max. pressostat
  • P.E.D certifierad säkerhets min. pressostat
  • 2 st. P.E.D certifierad säkerhetsventiler
  • P.E.D certifierad säkerhets max termostat
  • Temperaturgivare för pannflöde
  • PLC brännarkontroll (2-stegs)
  • Temperaturgivare för returlopp
  • PLC returtemperatur kontroll
  • Flödesvakt (specifikt anpassad för anläggningen)
  • Oberoende (själv övervakande) lågnivåsond

  Sikkerhedsudrustning for hedvandskedler, der sikrer op til 72 timers tilsynsfri drift (kan alternativt stilles til 24 timer).

  Indeholder:

  • P.E.D-certificeret overtryks-pressostat
  • P.E.D-certificeret lavtryks pressostat
  • 2 stk. P.E.D-certificerede sikkerhedsventiler
  • P.E.D-certificeret overkogstermostat
  • Fremløbs temperaturføler
  • PLC-brænderstyring (2-trins)
  • Returløbs temperaturføler
  • PLC-returtemperatur regulering
  • Flowmonitor (specielt tilpasset varmeanlægget)
  • Uafhængig (selvovervågende) lavt niveau føler

  Safety accessories for hot water boilers ensuring up to 72 hours operation without supervision.

  Includes:

  • P.E.D. certified high pressure safety pressure switch
  • P.E.D. certified low pressure safety pressure switch
  • 2 pcs. P.E.D. certified safety valves
  • P.E.D. certified high temperature safety thermostat
  • Boiler forward flow temperature sensor
  • PLC burner control (two stage)
  • Boiler return flow temperature sensor
  • PLC control of the return temperature
  • Flow switch (custom configured for the heating plant)
  • High integrity (self monitoring) low level probe

  ModBus kommunikationsinterface ModBus kommunikations interface ModBus communication interface

  Kommunikationsgränssnitt för E*Term-utrustning.

  Innehåller:

  • MODBUS kommunikation via tvåtråds RTU RS485
  • Datainsamling från/till andra E*Term enheter
  • Kommunikation till internet

  Kommunikationsgrænseflade til E*Term udstyr.

  Indeholder:

  • MODBUS kommunikation via to-tråds RTU RS485
  • Dataopsamling fra/ til andre E*Term enheder
  • Kommunikation til internet

  Communication interface for E*Term equipment.

  Main functions:

  • MODBUS communication via two-wire RTU RS485
  • Data collection from/ to other E*Term devices
  • Communication to the internet

  Nordisk styrpanel Nordisk kontrolpanel Nordic control panel

  Styrpanel enligt nordiska preferenser

  Tillval för standard styrpanel

  Inkluderar:

  • Automatsäkringar
  • Jordfelsrelä
  • Ingångsanslutning för extern nödstoppsknapp
  • 25% ledigt utrymme i kabinett för framtida installation av extra utrustning

  Kontrolpanel iht. nordiske præferencer

  Tilvalg til standard kontrolpanel

  Inkluderer:

  • Automatsikringer
  • Jordfejlsrelæ
  • Indgangsforbindelse for ekstern nødstopknap
  • 25% fri plads i kabinet for fremtidig installation af ekstraudstyr

  Control panel to Nordic preferences

  Option for standard control panel

  Includes:

  • Automatic fuses
  • Earth fault relay
  • Input connection for external emergency stop button
  • Oversized cabinet with minimum 25 % free DIN rail space