Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

ICI dampkedlerICI steam boilersICI ångpannor
FXFXFX
BNXBNXBNX
SIXENSIXENSIXEN
TReVAPORTReVAPORTReVAPOR
GXGXGX
EVXEVXEVX
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
Regionale kravRegional requirementsRegionala krav
ICI udstyr for dampanlægICI steam plant accessoriesICI utrustning för ånganläggning

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Regionala krav Regionale krav Regional requirements

OBS:OBS:NOTE:

Det rekommenderas alltid att genomföra en förhandsgranskning av besiktningsmyndigheter

Det anbefales altid at få udført en forhåndsundersøgelse af inspektions myndighederne

A pre-approval by inspection authorities is always recommended before ordering

Nedanstående utrustning krävs normalt av besiktnings myndigheter. Det nedenfor angivne kedeludstyr kræves normalt af de respektive regioners inspektions- og godkendelsesmyndigheder. The boiler accessories listed below are normally required by the applicable inspection authorities.

Utrustning Udstyr Accessory
SVERIGE SVERIGE SWEDEN

NORGE NORGE NORWAY

DANMARK DANMARK DENMARK

FINLAND FINLAND FINLAND
Max. obevakad drifttid [timmar] Maks. u-overvåget driftstid [timer] Max. unsupervised operation time [hours] 62472 62484 62472 62472
Panna certifierad enligt P.E.D. 97/23/CE tillsammans med säkerhetsutrustning som en komplett enhet. Kedel EN certificeret i.h.t. P.E.D. 97/23/CE som samlet aggregat sammen med sikkerhedsudstyr. Boiler certified to P.E.D. 97/23/CE together with safety accessories as an assembly.
2 st P.E.D. god­kända säkerhets ventiler 2 stk. P.E.D. god­kendte sikkerheds ventiler 2 pcs. P.E.D. certified spring safety valves
P.E.D. (kategori 4) godkänt säkerhets pressostat med ma­nuell noll­ställ­nings funktion P.E.D. (kategori 4) godkendt sik­ker­heds pressostat med manuel nul­stillings funktion Max. safety pressure switch to P.E.D. (category 4) with double redundant circuit
Själv övervakande låg nivå larm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm X X X X
Hög nivå larm Højt niveau alarm High level alarm X X
Säkerhets utrustning (inkl. styrpanel) enligt EN 50 156 (1) Sikkerheds udstyr (inkl. kontrolskab) udført til EN 50 156 (1) Safety systems (inclusive of control panel) to EN 50 156 (1) X X
Automatisk bot­ten avblåsning Automatisk bund­afblæsning Automatic bottom blowdown X
TDS System (sida avblåsning) TDS System (sideafblæsning) TDS (Totally Dis­sol­ved Salts) system X
Styrpanel enligt nordiska preferenser.
 • Automatiska säkringar
 • Jordfelsrelä
 • Anslutning för externt nödstopp
 • Styrskåp med ca. 25% fritt utrymme för framtida installationer
Kontrolpanel til nordiske præferencer.
 • Automatsikringer
 • Jordfejlsrelæ
 • Forbindelse for eksternt nødstop
 • Kabinet med ca. 25% friplads for fremtidig installation af ekstraudstyr
Control panel to Nordic preferences.
 • Automatic fuses
 • Earth fault relay
 • Connection for external emergency stop
 • Approx. 25% oversized cabinet for future installations
(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
Styrpanel enligt norska kraven.
 • Isolerings trans­for­mator
 • Förberedd för an­slut­ning av smält­säkring
Kontrolpanel til norske krav.
 • Skille­trans­for­ma­tor
 • Forberedt for til­slutning af smel­te­sik­ring
Control panel to Norwegian requirements.
 • Galvanic se­pa­ra­tion transformer
 • Connection for ex­ternal melt fuse
X X X

Förklaring Signaturer Legend
Standardutrustning som ingår i pannan Standard udstyr inkluderet med kedlen Standard equipment included with the boiler
X Krävd extrautrustning Krævet tilvalgs udstyr Required optional accessories
(x) Normalt föredraget / förväntat Normalt foretrukket/ forventet Normally preferred / expected
  Inte krävd Ikke krævet Not required
  Ej tillämpligt Ikke relevant Not applicable