Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

ICI dampkedlerICI steam boilersICI ångpannor
FXFXFX
BNXBNXBNX
SIXENSIXENSIXEN
TReVAPORTReVAPORTReVAPOR
GXGXGX
EVXEVXEVX
KedeludstyrBoiler accessoriesPannutrustning
Automatisk bundafblæsningAutomatic bottom blowdownAutomatisk bottenblåsning
Automatisk sideafblæsningTDS SystemAutomatisk sidoblåsning
Vandprøve kølerSample coolerVattenprovkylare
Modulerende fødevands reguleringModulating feed water systemModulerande matarvattenreglering
Højt-niveau alarmHigh level alarmHögnivålarm
Selv-overvågende højtniveau alarmSelf monitoring high level alarmSjälvövervakande högnivålarm
Selv-overvågende lavtniveau alarmSelf monitoring low level alarmSjälvövervakande lågnivålarm
72 timers sikkerhedssystem72 hour safety system72 timmars säkerhetssystem
Applikationstabel og varekoderApplication table and product codesApplikationstabell och artikelnummer
DokumentationDocumentationDokumentation
Regionale kravRegional requirementsRegionala krav
ICI udstyr for dampanlægICI steam plant accessoriesICI utrustning för ånganläggning

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI ICI BNX, ICI SIXEN, ICI TReVAPOR och ICI GX ångpannor For ICI ICI BNX, ICI SIXEN, ICI TReVAPOR og ICI GX dampkedler For ICI ICI BNX, ICI SIXEN, ICI TReVAPOR and ICI GX steam boilers (för extra tillbehör för FX ånggeneratorer, se (for tilvalgsudstyr til FX dampkedler, se (optional accessories for FX steam generators are described in separata avsnitt separat sektion separate section ).

ICI ångpannor kan levereras med ett omfattande program av extrautrustning. ICI dampkedlerne kan leveres med et omfattende program af ekstra udrustning. A comprehensive selection of optional extras is available for the ICI steam boilers.

Se Se Se Applikationstabell och artikelnummer Applikationstabel og varekoder Application table and product codes eller se nedan för detaljerad information om extrautrustningen eller eller se nedenfor for detaljeret beskrivelse af tilvalgs udstyret eller or see below for detailed description of each of the accessories or se broschyr se brochure see brochure .


Anpassad brännarplatta Tilpasset kedelforplade Customised burner front plate

Brännarplatta förborrad för specificerad brännare Kedelforplade forboret for specificeret brænder Burner front plate prepared according to burner specifications


Brännarkontakter och -kablar Brænderstik og -kabler Burner plugs and cables

För enkel installation av brännare med Wieland- (Euro-) pluggar.

Ansluten i styrskåpet redo för anslutning till specificerade brännare.

For nem installation af brænder med Wieland- (Euro-) stik.

Forbundet i kontrolskab klar til sammenkobling med specificeret brænder.

For easy installation of burner supplied with Wieland- (Euro-) plugs

Pre-wired in control panel, ready for connection with specified burner.


Pannversion för biobränsle Kedeludførelse for biobrændsel Boiler version for biofuel

Pannmodifiering för ökat skydd mot korrosion orsakad av frekventa kallstarter eller biobränsle med svavelhalt.

Inkluderar:

 • Frontlucka isolering för brännare genomförd i cementbaserade material (normal standard är keramiskt fibermaterial)
 • Galvaniserad rökkammere med anslutning för kondensavlopp
 • Bakre rörplatta målad med epoxi för att skydda ytan i kontakt med rökgaserna strax före utlopp till skorstenen
 • Kedelmodifikation for bedre beskyttelse mod korrosion, som forårsages af hyppige koldstarter eller biobrændsel med svovlindhold.

  Inkluderer:

  • Kedeludmuring (fordørs isolering mod brænder) udført i cement-baseret materiale (normal standard er keramisk fibermateriale)
  • Galvaniseret røgkasse med tilslutning for kondensatafløb
  • Bagerste rørplade malet med epoxy for at beskytte overfladen i kontakt med røggasserne lige før udløb til skorstenen

  Boiler modification for higher protection against corrosion caused by frequent cold-starts or bio-fuel with sulphur content

  Includes:

  • Insulating refraction material in boiler front door made from cement-based material (standard material is ceramic fibre based)
  • Galvanized rear smokebox supplied with condensate drain connection
  • Rear tube plate painted with epoxy to protect the surface in contact with the flue gases just before exiting to the chimney


  Stege och handräcke Stige og rækværk Ladder and handrail

  Stege och handräcke för panndäck.

  Inkluderar:

  • Räcken svetsade till ramen
  • Steg med halksäkert inlägg
  • Stege med sidoräcken
  • Säkerhetsdörr med automatisk fjäderstyrd stängning

  Stige og rækværk for kedeldæk.

  Inkluderer:

  • Rækværk svejset til rammen
  • Stigetrin med skridsikre indlæg
  • Stige med siderækværk
  • Låge med automatisk fjederdrevet lukkefunktion

  Ladder and handrail for boiler deck.

  Includes:

  • Handrail welded to the frame
  • Steps with anti-slip inserts
  • Ladder skirting
  • Fall-prevention gate kept close by spring return hinges


  Sidoplattform Sideplatform Side platform

  För större pannor i pannrum, där begränsad takhöjd förhindrar användning av stegar och räcke ovanpå pannan.

  Inkluderar:

  • Stege tillverkad enligt tillämpliga säkerhetsstandarder
  • Halksäkra steg
  • Handräcke svetsad till plattformen enligt standard för att förhindra fall från plattformar högre än 3 meter
  • Fotpanel
  • Fallförebyggande dörr försedd med fjädergångjärn som håller den normalt stängd och förhindrar fall mot stegen

  For større kedler i kedelrum, hvor begrænset loftshøjde forhindrer brug af stige og gelænder oven på kedlen.

  Inkluderer:

  • Stige fremstillet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder
  • Skridsikre trin
  • Gelænder svejset til platformen iht. standard for forhindring af fald fra platforme højere end 3 meter
  • Fodpanel
  • Faldforebyggende dør forsynet med fjederhængsler, der holder den normalt lukket, og forhindrer fald mod stigen

  For large boilers in boiler rooms with limited ceiling height which does not allow use of ladder and handrail on top of the boiler.

  Includes:

  • Access ladder manufactured in compliance with applicable safety standards
  • Anti-slip inserts on the rungs
  • Handrail welded to the structure complying with standards for structure to prevent falling from platforms higher than 3 metres
  • Skirting
  • Fall-prevention gate provided with spring hinges that keep it normally closed preventing accidental fall towards the access ladder

  Version för tjockolja Udførelse for sværolie Heavy oil version

  Panna beredd för eldning med tjockolja.

  Inkluderar:

  • Styrpanel förberedd för olja förvärmning
  • Frontlucka isolering för brännare genomförd i cementbaserade material resistent mot korrosion orsakad av svavel i bränslet (standard material är keramiskt fibermaterial)

  Kedel forberedt for fyring med sværolie.

  Inkluderer:

  • Kontrolskab forberedt for olie forvarmning
  • Kedeludmuring (fordørs isolering mod brænder) udført i cementbaseret materiale resistent over for korrosion forårsaget af svovl i brændstoffet (standard materiale er keramisk fiber materiale)

  Special boiler preparation for operation with heavy oil fuel

  Includes:

  • Control panel with accommodation for pre-heating of heavy oil.
  • Burner refractionary insulation material in cement-based material (rather than standard ceramic fibre material) resistant to corrosion from sulphur content of fuel.


  Högnivålarm Højtniveau alarm High level alarm

  Högnivålarm skyddar pannan mot uppfyllning och overflow.

  Högnivålarm krävs i Sverige.

  Højt-niveau alarm beskytter kedlen mod vandopfyldning og overløb.

  Højt niveau alarm kræves i Sverige.

  The high level alarm provides protection against boiler overflowing.

  High level alarm is required in Sweden.

  mer... mere... more...


  Självövervakande högnivålarm Selv-overvågende højtniveau alarm Self monitoring high level alarm

  Högnivålarm med oberoende självövervakande nivåsensor.

  Tillverkat enligt EN 50 156

  Højt niveau alarm med uafhængig selv-overvågende niveauføler.

  Udført efter EN 50 156

  High level alarm with independent self monitoring level sensor.

  Manufactured to EN 50 156

  mer... mere... more...


  Självövervakande lågnivålarm Selv-overvågende lavt niveau alarm Self monitoring low level alarm

  Lågnivålarm (katastrofskydd) med 2 st. oberoende självövervakande nivåsensorer.

  Tillverkat enligt EN 50 156.

  OBS: Självövervakande lågnivålarm krävs i Sverige.

  Lavt niveau alarm med 2 stk. uafhængige selv-overvågende niveaufølere.

  Udført efter EN 50 156.

  OBS: Selv-overvågende lavt niveau alarm kræves i Sverige.

  Low level alarm with 2 pcs. independent self monitoring low level sensors.

  Manufactured to EN 50 156

  NOTE: Self monitoring low level alarm is required in Sweden.

  mer... mere... more...


  Automatisk bottenblåsning Automatisk bundafblæsning Automatic bottom blowdown

  Tidsstyrt.

  OBS: Anslutning till tryckluft krävs.

  Automatisk bottenavblåsning krävs för 84 timmar obevakad drift i Norge.

  Automatisk bottenavblåsning ingår med GSS.

  Tidsstyret.

  OBS: Kræver tilslutning til komprimeret luft.

  Automatisk bundafblæsning kræves for 84 timer u-overvåget drift i Norge.

  Automatisk bundafblæsning er standard inkluderet med GSS.

  Timer based.

  NOTE: Requires compressed air supply.

  Automatic bottom blowdown is required for 84 hours operation in Norway.

  Automatic bottom blowdown is standard inclusion with GSS.

  mer... mere... more...


  Automatisk sidoblåsning Automatisk sideafblæsning TDS System

  TDS (Totally Dissolved Solids) sidoavblåsningssystem med automatisk kontroll och reglering av vattenkvaliteten.

  Automatisk sidoavblåsning krävs för 84 timmar obevakad drift i Norge.

  Automatisk sidoavblåsning ingår med GSS.

  TDS (Totally Dissolved Solids) sideafblæsningssystem for automatisk kontrol og regulering af vandkvalitet.

  Automatisk sideafblæsning kræves for 84 timer u-overvåget drift i Norge.

  Automatisk sideafblæsning er standard inkluderet med GSS.

  TDS (Totally Dissolved Solids) side blowdown with automatic water quality management system based on water conductivity monitoring

  TDS side blowdown is required for 84 hours operation in Norway.

  TDS side blowdown is standard inclusion with GSS.

  mer... mere... more...


  Vattenprovkylare Vandprøve køler Sample cooler

  För provtagning av pannvatten. Med värmeväxlare för vattenprov kylning.

  For vandprøve udtagning. Med varmeveksler for afkøling af vandprøve.

  For boiler water sampling. With heat exchanger for sample cooling.

  mer... mere... more...


  Modulerande matarvattenreglering Modulerende fødevands regulering Modulating feed water system

  Rekommenderas när ekonomiser (rökgasväxlare) är installerad i serie med matarvattenförsörjningen.

  Anbefales når economiser (røggasvarmeveksler) er installeret i serie med fødevandsforsyningen.

  Recommended when an economizer is fitted in-line with the feed water supply

  mer... mere... more...


  GSS säkerhetssystem GSS sikkerheds system GSS Safety system

  För obevakad drift i 72 timmar (84 timmar i Norge).

  Godkänt jämför EN 50 156

  OBS: Krävs tillslutning för tryckluft

  For u-overvåget drift i 72 timer (84 timar i Norge).

  Certificeret iht. EN 50 156.

  OBS: Kræver tilslutning til trykluft

  For un-supervised operation for 72 hours (84 hours in Norway).

  Certified to EN 50 156.

  NOTE: Requires compressed air supply.

  mer... mere... more...


  ModBus kommunikationsinterface ModBus kommunikations interface ModBus communication interface

  Kommunikationsgränssnitt för E*Term-utrustning.

  Innehåller:

  • MODBUS kommunikation via tvåtråds RTU RS485
  • Datainsamling från/till andra E*Term enheter
  • Kommunikation till internet

  Kommunikationsgrænseflade til E*Term udstyr.

  Indeholder:

  • MODBUS kommunikation via to-tråds RTU RS485
  • Dataopsamling fra/ til andre E*Term enheder
  • Kommunikation til internet

  Communication interface for E*Term equipment.

  Main functions:

  • MODBUS communication via two-wire RTU RS485
  • Data collection from/ to other E*Term devices
  • Communication to the internet

  Nordisk styrpanel Nordisk kontrolpanel Nordic control panel

  Styrpanel enligt nordiska preferenser

  Tillval för standard styrpanel

  Inkluderar:

  • Automatsäkringar
  • Jordfelsrelä
  • Ingångsanslutning för extern nödstoppsknapp
  • 25% ledigt utrymme i kabinett för framtida installation av extra utrustning

  Kontrolpanel iht. nordiske præferencer

  Tilvalg til standard kontrolpanel

  Inkluderer:

  • Automatsikringer
  • Jordfejlsrelæ
  • Indgangsforbindelse for ekstern nødstopknap
  • 25% fri plads i kabinet for fremtidig installation af ekstraudstyr

  Control panel to Nordic preferences

  Option for standard control panel

  Includes:

  • Automatic fuses
  • Earth fault relay
  • Input connection for external emergency stop button
  • Oversized cabinet with minimum 25 % free DIN rail space