Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 

DampkedlerSteam boilersÅngpannor

HedtvandskedlerHot water boilersHetvattenpannor

HedoliekedlerThermal oil boilersHetoljepannor

Standard varmekedlerStandard water boilersStandard värmepannor

Kondenserende kedlerCondensing boilersKondenserande pannor

Milton kondenserende gaskedlerMilton condensing gas boilersMilton kondenserande gaspannor
Milton HighLineMilton HighLineMilton HighLine
Milton TopLine IIMilton TopLine IIMilton TopLine II
Milton kaskadesystemMilton cascade systemMilton kaskadsystem
GarantiWarrantyGaranti
ICI kondenserende kedlerICI condensing boilersICI kondenserande pannor
Riello kondenserende kedlerRiello condensing boilersRiello kondenserande pannor

BrændereBurnersBrännare

VarmepumperHeat pumpsVärmepumpar

SolenergiSolar powerSolenergi

VarmtvandstankeHot water calorifiersVarmtvatten­beredare

 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton kondenserande gaspannor i kaskadsystem Milton kondenserende gaskedler i kaskadesystem Milton condensing gas heaters in cascade system

Milton TopLine II kaskadsystem Milton TopLine II kaskadesystem Milton TopLine II cascade system

Radordnat kaskadsystem med 4 pannor Rækkeopstillet kaskadesystem med 4 kedler Inline cascade system with 4 boilers

Värmeeffekt: 14 till 1 600 kW (*)
Verkningsgrad: >97,5 %
Designtryck: 5 bar
Varmeeffekt: 14,0 kW til 1.600 kW (*)
Nyttevirkning: >97,5 %
Designtryk: 5 bar
Heat effect: 14.0 kW to 1,600 kW (*)
Efficiency: >97.5 %
Design pressure: 5 bar

(*) För system med 16 pannor (*) For system med 16 kedler (*) For system with 16 boilers

Minimera din gasförbrukning Minimér dit gasforbrug Minimise your gas consumption

En kaskadinstallation innebär en sammankoppling av flera gaspannor, som tillsammans täcker det totala värmebehovet. Det är med andra ord en optimal värmeanläggning, där utnyttjandet av pannorna, och därmed förbrukningen av gas, hela tiden tillgodoser det aktuella värmebehovet. En kaskadeinstallation involverer sammenkobling af flere gaskedler, som tilsammen dækker det samlede varmebehov. Det er med andre ord et optimalt varmeanlæg, hvor udnyttelsen af kedlerne, og dermed forbruget af gas, altid opfylder det aktuelle varmebehov. A cascade installation involves the interconnection of several gas boilers, which together cover the total heating requirement. In other words, it is an optimal heating system, where the utilization of the boilers, and thus the consumption of gas, always meets the current heating demand.

Oftast används kaskadinstallationer i större fastigheter eller för industri. Där är i princip ingen övre gräns för antalet av pannor i en kaskadanläggning, men oftast väljs större golvstående pannor vid effektbehov över 800 kW Oftest anvendes kaskadeinstallationer i større beboelsesejendomme eller til industri. I princippet er der ingen øvre grænse for antallet af kedler i et kaskadeanlæg, men større gulvstående kedler foretrækkes normalt, når effektbehovet overstiger 800 kW Most often, cascade installations are used in residential properties or industry. In principle, there is no upper limit to the number of boilers in a cascade system, but larger floor-standing boilers are usually chosen when requirement for heat effect exceeds 800 kW

"Rygg-mot-rygg" kaskadsystem med 4 pannor "Ryg-mod-ryg" kaskadesystem med 4 kedler "Back-to-back" cascade system with 4 boilers
(1: Kaskad stativ) (1: Kaskade ramme) (1: Mounting frame) (2: Upphäng till pannor) (2: Ophængnings-skinner) (2: Mounting frame) (3: Gasrör) (3: Montering af gasrør) (3: Gas pipes) (4: Rör för tillopp och retur) (4: Montering af frem- og returrør) (4: Flow and return pipes) (5: Fördelarrör / hydraulisk växel) (5: Montering af fordelerrør) (5: Distribution manifold) (6: Panna 1, 2 och 3) (6: Ophængning af kedler) (6: Hanging of boilers) (7: Panna 4) (7: Ophængning af kedler) (7: Hanging of boilers) (8: Ventiler och manometrar) (8: Forbindelsesrør og fittings) (8: Fittings and connctions) (9: Ventiler och manometrar) (9: Forbindelsesrør og fittings) (9: Fittings and connctions) (10: Isolering baksida 1) (10: Montering af præ-fabrikeret isolering) (10: Pre-fabricated insulation pieces) (11: Isolering baksida 2) (11: Montering af præ-fabrikeret isolering) (11: Pre-fabricated insulation pieces) (12: Isolering frontsida 1) (12: Montering af præ-fabrikeret isolering) (12: Pre-fabricated insulation pieces) (13: Isolering frontsida 2) (13: Montering af præ-fabrikeret isolering) (13: Pre-fabricated insulation pieces) (14: Isolering slutstycke) (14: Montering af præ-fabrikeret isolering) (14: Pre-fabricated insulation pieces) (15: Isolering fördelarrör bak) (15: Montering af præ-fabrikeret isolering) (15: Pre-fabricated insulation pieces) (16: Isolering fördelarrör front) (16: Montering af præ-fabrikeret isolering) (16: Pre-fabricated insulation pieces) (17: Kåpa för ventiler och manometrar) (17: Montering af underste kabinet) (17: Bottom cabinet)

Spara utrymme - 400 kW på 1 m2 Spar plads - 400 kW på 1 m2 Save space - 400 kW on 1 m2

Stativ för TopLine II kaskaduppställning levereras inkl rör för framlopp och retur. Alla nödvändiga ventiler, gasrör, fördelarrör och formstöpt isolering till rör och fördelarrör är naturligtvis också med. Stativet for TopLine II kaskadeinstallation leveres inklusiv rør til fremløb og retur. Alle nødvendige ventiler, gasrør, fordelerrør og formstøbt isolering til rør og fordelerrør medfølger naturligvis også. The frame for TopLine II cascade setup is supplied with pipes for flow and return. All necessary valves, gas pipes, distribution pipes and molded insulation for pipes and distribution pipes are of course also included.

Systemuppbyggnaden är logisk och arbetsvänlig och kan utföras på kort tid.
Stativet levereras för uppsättning i rad (modell TL) eller rygg mot rygg (modell TR).
Systemopbygningen er logisk og arbejdsvenlig og kan udføres på kort tid.
Stativet leveres til montering på række (model TL) eller ryg mod ryg (model TR).
The system structure is logical and user-friendly and can be assembled in a short time.
The stand is supplied for installation in line (model TL) or back to back (model TR).

Panndriften i en kaskadanläggning under ett år. Diagram over kedeldriften i en kaskadeopstilling gennem et år. Diagram of the boiler operation in a cascade system over a year.

Följ årets rytm Følg årets rytme Follow the seasons

Styrningen i en kaskad bygger på en steglös (modulerande) väderstyrd reglering med utegivare, så att bara det antal pannor som behövs till driften används, för att upprätthålla temperaturen. Styringen i en kaskade bygger på en trinløs (modulerende) vejrafhængig regulering med udefølere, så der kun er drift på det antal kedler, der er nødvendige. The control in a cascade is based on stepless (modulating) weather-dependent regulation with outside sensors, so that only the needed number of boilers are in operation.

Vid di­men­sio­nering av en an­lägg­ning bör man vara upp­märk­sam på att hela fas­tig­heten ska kun­na hål­las upp­värmd till en kom­fort­tem­pe­ratur, även om ytter­tem­pe­ra­turen fal­ler till t ex minus 12 gra­der. Ved dimen­sionering af et anlæg skal der tages højde for, at hele ejen­dommen skal kunne holdes op­varmet til en komfort­tem­pe­ratur, selv om ude­tempe­ra­turen falder til f.eks. minus 12 grader. When dimensioning a a heating system it must be taken into account that the entire property must be able to be heated to a comfortable temperature, even if the outside temperature drops to e.g. minus 12 degrees.

CM 400 kaskadreglering kaskadestyring cascade control unit

Enkel reglering Simpel styring Simple control

Till kas­kad­upp­ställ­ningen har Nefit ut­veck­lat Til kas­kade­op­stil­linger har Nefit ud­vik­let For cascade installations, Nefit has developed the CM 400 styr­sys­temet, som över­vakar pan­norna och cir­ku­la­tions­pumparna och sör­jer för ett op­ti­malt ut­nytt­jande av an­lägg­ningen. styrings­sys­temet, som over­våger kedler og cirku­la­tions­pumper og sørger for en optimal ud­nyt­telse af kas­kaden. control system, which monitors boilers and circulation pumps and ensures optimal utilization of the cascade.

CM 400 kaskadestyrning kan samarbete med standard pannreglering, Moduline 4000, eller kan styras med externt signal (0-10v) från ett master kontrollsystem. CM 400 kaskadestyringen kan samarbejde med standard kedelregulering, Moduline 4000, eller den kan styres med eksternt signal (0-10v) fra et overordnet kontrolsystem. The CM 400 cascade control can cooperate with the standard boiler regulation, Moduline 4000, or can be controlled with an external signal (0-10v) from a master control system.

Varmtvatten i kaskad Varmt brugsvand i kaskade Domestic hot water from cascade system

För­utom värme kan en kas­kad­in­stalla­tion leve­rera allt det varm­vatten som det finns behov av, genom att använda en gemensam laddpump med tillhörande VV-givare. På det­ta sätt kan också det varma bruks­vatten pro­du­ceras op­ti­malt i ett kas­kad­sys­tem. Ud over varme kan en kas­kade­installa­tion levere alt det varme vand, der er brug for blot ved at installere en fælles ladepumpe med tilhørende varmtvands føler. På den måde kan også det varme brugs­vand produ­ce­res opti­malt i en kas­kade. In addition to heating, a cascade installation can supply all the hot water that is needed simply by installing a common charging pump with associated hot water sensor. In this way, domestic hot water can also be optimally produced in a cascade system.

Se även Se også See also principskiss principdiagram flow diagram för detta. for dette. .

Fördelar för både användare och installatör Fordele for både bruger og installatør Advantages for both user and installer

Användaren får: Brugeren får: The user gets:

 • Lägre energikostnad och låg miljöbelastning. Lave energiomkostninger og lav miljøbelastning Low energy costs and low environmental impact
 • Hög komfort och lätt att använda. Høj komfort og brugervenlighed High comfort and ease of use
 • Låg ljudnivå och låga underhållskostnader. Lavt lydniveau og lave vedligeholdelsesudgifter Low sound level and low maintenance costs
 • Hög varmvattenskapacitet. Stor varmtvandsydelse High hot water performance
 • Hög driftsäkerhet (om en panna har driftstopp, tar de andra pannor över). Høj driftsikkerhed (hvis en kedel har driftstop, tager de andre over) High operational reliability (if one boiler has a shutdown, the others take over)
 • 15 års garanti 15 års garanti 15 year warranty , om underhållskraven tillgodoses. , når vedligeholdelseskrav overholdes when maintenance requirements are met

Installatören får: Installatøren får: The installer gets:

 • Enkel konstruktion och installation Enkel konstruktion og opsætning Simple construction and setup
 • Få mekaniska delar och lätt tillgång till komponenter Få mekaniske dele og let adgang til komponenter Few mechanical parts and easy access to components
 • Full kontroll med elektroniska styrsystem Fuld kontrol med elektroniske styringssystemer Full control with electronic control systems
 • Pannor med litet behov av service och underhåll Service- og vedligeholdelsesvenlige kedler Service and maintenance-friendly boilers
 • Minimalt behov av justering och driftsättning Minimalt behov for justering og indregulering Minimum need for setup and adjustment