Hem Hjem Home   Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact   Referens Reference Reference
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Teman: Temaer: Themes:
VillaVillaVilla
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet
IndustriIndustryIndustri

 
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Blev ditt service­avtal uppsagd ? Blev dit service­abonnement opsagt ? Was your service terminated ?

Vissa gaskunder, som har en Miltonpanna, har fått sitt service­avtal avslutat med moti­ve­ringen att reservdelar inte kan köpas.

DETTA ÄR INTE KORREKT! Vi har ett omfattande lager av reserv­delar för både nya och äldre panntyper.

Din Milton panna kan fort­farande under­hållas och repa­reras

Visse gaskunder, der har en Milton kedel, har fået deres service­abonnement opsagt med hen­vis­ning til, at der ikke kan skaffes reserve­dele.

DETTE ER IKKE KORREKT! Vi har et omfattende lager af reserve­dele til både nye og ældre kedel­typer.

Din Milton kedel kan stadig servi­ceres og repa­reres

Some gas customers who have a Milton boiler have had their service subscription terminated with reference to the fact that spare parts cannot be obtained.

THIS IS NOT CORRECT! We have a comprehensive stock of spare parts for both new and older boiler types.

Your Milton boiler can still be serviced and repaired

Mer ... Mere ... More ...

Tema:

Är det kli­mat­mässigt för­svar­bart att fort­sätta elda med natur­gas? ?

Man tror att en ny värme­pump är bäst för mil­jön men det är inte rik­tigt så en­kelt.

Än så länge pro­du­ceras mycket av elen till värme­pumpen med fos­sila bräns­len och trä­pellets. Sam­tidigt blan­das allt stör­re mäng­der bio­gas i natur­gas­nätet.

Dette afsnit er ikke tilgængeligt på dansk This section is not available in English language

Mer ...

Milton TopLine kaskadesystem Milton TopLine kaskadesystem Milton TopLine cascade system Kondenserande gaspannor har mycket hög verkningsgrad Kondenserende gaskedler har meget høj nyttevirkning Condensing gas boilers have very high efficiency Riello fläktbrännare upp till 20 MW Riello blæsebrændere op til 20 MW Riello pressure jet burners up to 20 MW ICI FX ånggenerator från 50 till 600 kg/timme ICI FX dampgeneratorer fra 50 til 600 kg/time ICI FX steam generators from 50 to 600 kg/h ICI SIXEN säckeldade ångpannor upp till 5 ton/timme ICI SIXEN dampkedler med vendeflamme op til 5 ton/time ICI SIXEN reverse flame steam boilers up to 5 t/h ICI GX tre-stråks ångpannor upp till 25 ton/timme ICI GX tre-træks dampkedler op til 25 ton/time ICI GX three-pass steam boilers up to 25 t/h ICI ASX säckeldade hetvattenpannor upp till 3,5 MW ICI ASX hedtvandskedler med vendeflamme op til till 3,5 MW ICI ASX reverse flame hot water boilers up to till 3.5 MW ICI ASGX tre-stråks hetvattenpannor upp till 17 MW ICI ASGX tre-træks hedtvandskedler op til till 17 MW ICI ASGX three-pass hot water boilers up to till 17 MW

  Kvali­tets­pro­dukter till rätt pris Kvali­tets­pro­dukter til den rigtige pris Quality products at the right price

Stabil. Ekonomisk. Miljövänlig. Så ska riktig uppvärmning vara, oavsett om värmekällan är olja, gas, pellets eller fastbränsle.

Stabil. Økonomisk. Miljøvenlig. Sådan skal rigtig opvarmning være, uanset om varmekilden er olie, gas, pellets eller fastbrændsel.

Stable. Economic. Environment friendly. That's how proper heating systems should be, regardless if the fuel is oil, gas, pellets or solid fuel.

Våra produkter är utvalda från de bästa leverantörer och omfattar de flesta typer värmeinstallationer.

Vores produkter er udvalgt fra de bedste leverandører og dækker de fleste typer varmeinstallationer.

Our products are made by selected manufacturers and the product range covers most types of heating systems.

Se produkt sortiment ...

Se produkt sortiment ...

See product range ...

Cookies och Personlig information Cookies og Personlig information Cookies and Personal information
Rev. 107 - 2024.05.07

Se felsökningsinformation Se fejlsøgningsinfo View debugging info

Se föråldrat innehåll Se forældet indhold View obsolete content

Dölj artikelnummer Skjul varenumre Hide product codes

Se priser Se priser View prices

Dölj © dokument Skjul © dokumenter Hide © documents

Återställ alla Nulstil alle Reset all

Se kampanj: Se kampagner: View campaigns:
Camp001 (Arildssons Rör) ( teman: temaer: themes: IND  FAS  )
Camp002 (Halvorsen) ( teman: temaer: themes: IND  )
Camp003 (Meccom) ( teman: temaer: themes: IND  )

Återställ kampanj Nulstil kampagner Reset campaigns

Se teman: Se temaer: View themes:
VillaVillaVilla (aktiv) (aktiv) (active)
BeboelsesejendomResidential propertyBostadsfastighet (aktiv) (aktiv) (active)
IndustriIndustryIndustri (aktiv) (aktiv) (active)

Återställ teman Nulstil temaer Reset themes