Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Modell TopLine

Model TopLine

Model TopLine

(This page is not available in english language)

Installation med uppställning av fyra Milton TopLine pannor i kaskad. Installation med fire TopLine kedler i kaskadeopstilling
(1: Kaskad stativ) (1: Kaskade ramme) (1: Mounting frame) (2: Upphäng till pannor) (2: Ophængnings-skinner) (2: Mounting frame) (3: Gasrör) (3: Montering af gasrør) (3: Gas pipes) (4: Rör för tillopp och retur) (4: Montering af frem- og returrør) (4: Flow and return pipes) (5: Fördelarrör / hydraulisk växel) (5: Montering af fordelerrør) (5: Distribution manifold) (6: Panna 1, 2 och 3) (6: Ophængning af kedler) (6: Hanging of boilers) (7: Panna 4) (7: Ophængning af kedler) (7: Hanging of boilers) (8: Ventiler och manometrar) (8: Forbindelsesrør og fittings) (8: Fittings and connctions) (9: Ventiler och manometrar) (9: Forbindelsesrør og fittings) (9: Fittings and connctions) (10: Isolering baksida 1) (10: Montering af præ-fabrikeret isolering) (10: Pre-fabricated insulation pieces) (11: Isolering baksida 2) (11: Montering af præ-fabrikeret isolering) (11: Pre-fabricated insulation pieces) (12: Isolering frontsida 1) (12: Montering af præ-fabrikeret isolering) (12: Pre-fabricated insulation pieces) (13: Isolering frontsida 2) (13: Montering af præ-fabrikeret isolering) (13: Pre-fabricated insulation pieces) (14: Isolering slutstycke) (14: Montering af præ-fabrikeret isolering) (14: Pre-fabricated insulation pieces) (15: Isolering fördelarrör bak) (15: Montering af præ-fabrikeret isolering) (15: Pre-fabricated insulation pieces) (16: Isolering fördelarrör front) (16: Montering af præ-fabrikeret isolering) (16: ???) (17: Kåpa för ventiler och manometrar) (17: Montering af underste kabinet) (17: Bottom cabinet)

Kaskadinstallation

Kaskadeopstilling

Alla TopLine gaspannor kan mon­teras i kas­kad, vägg­hängt eller i sta­tiv.

En kas­kad­in­stal­lation inne­bär en sam­man­kopp­ling av flera gas­pannor, som till­sammans täcker det to­tala värme­be­hovet. Det är med andra ord en op­timal vär­me­an­lägg­ning, där ut­nytt­jandet av pan­norna, och där­med för­bruk­ningen av gas, hela tiden till­godo­ser det ak­tuel­la vär­me­be­ho­vet.

Oftast används kaskadinstallationer i större fastigheter eller för industri. Där är i princip ingen övre gräns för antalet av pannor i en kaskadanläggning, men oftast väljs större golvstående pannor vid effektbehov över 800 kW, se ev vårt sortiment.

Alle TopLine gas­kedler kan væg­hænges eller an­bringes i sta­tiv som såkaldt kas­kade­op­stilling.

En kas­ka­de­in­stal­la­tion er udtryk for en sammen­kob­ling af flere gas­kedler, som til­sammen dæk­ker det to­tale varme­behov. Det er med andre ord et op­ti­malt varme­anlæg, hvor kedel­ud­nyt­telsen og dermed gas­for­bruget hele tiden til­passes det ak­tu­elle varme­behov.

Normalt anvendes kaskadeinstallationer i større beboelsesejendomme eller for industri. Der er i princippet ingen øvre grænse for antallet af kedler i en kaskadeanlæg, men ved anlægs stærrelser over ca. 800 kW er større gulvstående kedler ofte et mere økonomisk alternativ. Se evt. vort udvalg af større gaskedler.

Flexibel uppställning - 400 kW på 1 m2

Fleksibel opstilling - 400 kW på 1 m2

Nefit har ut­veck­lat ett sta­tiv för TopLine kaskad­upp­ställ­ning. Dessa leve­reras inkl rör för fram­lopp och retur. Alla nöd­vän­diga ven­tiler, gas­rör, för­de­lar­rör och form­stöpt iso­le­ring till rör och för­de­lar­rör är natur­ligt­vis också med. Sys­tem­upp­bygg­naden är logisk och arbets­vänlig och kan ut­föras på mycket kort tid. Sta­tivet le­ve­reras för upp­sätt­ning i rad (modell TL) eller rygg mot rygg (modell TR).

Til op­stil­ling af TopLine kedler i kas­kade er der ud­viklet et stativ, som leveres inklu­sive rør til frem­løb og retur, gasrør, alle nød­vendige ven­tiler, for­de­ler­rør og form­støbt iso­le­ring til rør og for­de­ler­rør. System­op­byg­ningen er logisk og arbejds­venlig og kan ud­føres på meget kort tid. Sta­tivet le­veres til op­sæt­ning på linie (model TL) eller ryg mod ryg (model TR).

På parad – i kas­kad

På rad og ræk­ke – i kas­kade

Vid di­men­sio­nering av en an­lägg­ning bör man natur­ligt­vis vara upp­märk­sam på att hela fas­tig­heten ska kun­na hål­las upp­värmd till en kom­fort­tem­pe­ratur på 21 grader, även om ytter­tem­pe­ra­turen fal­ler till t ex minus 12 gra­der.

Ved dimen­sionering af et anlæg skal der natur­ligvis tages højde for, at hele ejen­dommen skal kunne holdes op­varmet til en komfort­tem­pe­ratur på 21 grader, selv om ude­tempe­ra­turen falder til f.eks. minus 12 grader.

Panndriften i en kaskadanläggning under ett år. Styrningen i en kaskad bygger på en steglös (modulerande) väderstyrd reglering med utegivare, så att bara det antal pannor som behövs till driften används, för att upprätthålla temperaturen. Diagram over kedeldriften i en kaskadeopstilling gennem et år. Styringen i en kaskade bygger på en trinløs (modulerende) vejrafhængig regulering med udefølere, så der kun er drift på det antal kedler, der er nødvendige.

Reglering

Styring

Till kas­kad­upp­ställ­ningen har Nefit ut­veck­lat CM 4400 styr­sys­temet, som över­vakar pan­norna och cir­ku­la­tions­pumparna och sör­jer för ett op­ti­malt ut­nytt­jande av an­lägg­ningen.

Til kas­kade­op­stil­linger har Nefit ud­vik­let CM 4400 styrings­sys­temet, som over­våger kedler og cirku­la­tions­pumper og sørger for en optimal ud­nyt­telse af kas­kaden.

Varmtvatten i kaskad

Varmt brugsvand i kaskade

För­utom värme kan en kas­kad­in­stalla­tion leve­rera allt det varm­vatten som det finns behov av, genom att använda en gemensam laddpump med tillhörande VV-givare. På des­sa sätt kan också det varma bruks­vatten pro­du­ceras op­ti­malt i en kas­kad.

Se även principskiss för detta.

Ud over varme kan en kas­kade­installa­tion levere alt det varme vand, der er brug for blot ved at installere en fælles ladepumpe med tilhørende varmtvands føler. På den måde kan også det varme brugs­vand produ­ce­res opti­malt i en kas­kade.

Se også principdiagram for dette.

Fördelar för både användare och installatör

Fordele for både bruger og installatør

Användaren får:

Brugeren får:

 • Lägre energikostnad och låg miljöbelastning.
 • Hög komfort och lätt att använda.
 • Låg ljudnivå och låga underhållskostnader.
 • Hög varmvattenskapacitet.
 • Hög driftsäkerhet (om en panna har driftstopp, tar de andra pannor över).
 • 15 års garanti, om underhållskraven tillgodoses.
 • Lave energiomkostninger og lav miljøbelastning.
 • Høj komfort og brugervenlighed.
 • Lavt lydniveau og lave vedligeholdelsesudgifter.
 • Stor varmtvandsydelse.
 • Häøj driftsikkerhed (hvis en kedel har driftstop, tager de andre over).
 • 15 års garanti, når vedligeholdelseskrav overholdes.

Installatören får:

Installatøren får:

 • Enkel konstruktion och installation.
 • Få mekaniska delar och lätt tillgång till komponenter.
 • Full kontroll med elektroniska styrsystem.
 • Pannor med litet behov av service och underhåll.
 • Minimalt behov av justering och driftsättning.
 • Enkel konstruktion og opsætning.
 • Få mekaniske dele og let adgang til komponenter.
 • Fuld kontrol med elektroniske styringssystemer.
 • Service- og vedligeholdelsesvenlig kedler.
 • Minimalt behov for justering og indregulering.