Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Milton gaspannor Milton gaskedler Milton Gas Heaters

Värme ekonomi

Fyrings økonomi

Heating economy

Spara över 20 % på värmeräkningen

Spar over 20 % på varmeregningen

Save more than 20 % on your heating bill

Kondenserande gaspannor ger en mycket kostnadseffektiv uppvärmning.

Genom att anpassa effekten efter ditt värmebehov och dessutom återvinna energin i avgaserna, minskar energiförbrukningen och därmed dina uppvärmningskostnader. Verkningsgraden för kondenserande gaspannor överstiger 100 % under drift, vilket innebär att värmesystemet är både effektivt och energisnålt.

Kondenserende gaskedler giver en meget økonomisk opvarmning.

Ved at tilpasse kedeleffekten til dit varmebehov og desuden genindvinde varmeenergien i røggasserne, reduceres gasforbruget og dermed dine udgifter. Virkningsgraden for kondenserende gaskedler overstiger 100 % under drift, hvilket betyder at varmesystemet er både effektivt og driftsøkonomisk.

Condensing gas heaters provides excellent heating economy.

By accurately matching the heating effect to the heating demand and by utilising the condensation heat of the flue gases, the fuel consumption and consequently your heating bill is minimised. The efficiency factor for condensing gas heaters surpasses 100 % during operation. This provides for a very economic heating system.

Typisk verkningsgrad kurva för kondenserande gaspanna Typisk nyttevirkningskurve for kondenserende gaskedel Typical efficiency curve for condensing gas boilers

Milton EcomLine, SmartLine och TopLine är exempel på sådanna högeffektiva gaspannor. Milton EcomLine, SmartLine og TopLine er eksempler på sådanne højeffektive gaskedler. Milton EcomLine, SmartLine and TopLine are examples of such highly efficient gas heaters.

För dessa pannor är ekonomin i topp, och de har naturligtvis energimärke A.

For disse kedler er økonomien i top og de har naturligvis alle opnået energimærke A.

For these gas heaters the economy is at the absolute top with official "A" classification.

Beräkningsexempel

En familj i en normalstor villa på 130-180 m2 förbrukar årligen ca 3,5 m3 olja.

Om priset på olja är 10 000 kr per m3 blir energikostnaden 3,5 m3/år x 10 000 kr/m3 = 35 000 kr per år.

En m3 olja innehåller 10 000 kWh värmeenergi. En traditionell äldre oljepanna har en verkningsgrad på ca 72 %, vilket innebär att endast 72 % x 10 000 kWh = 7 200 kWh utnyttjas till uppvärmning. Resten försvinner i spillvärme och avgaser.

I exemplet innebär det att familjen har en energiförbrukning på 3,5 m3 x 7 200 kWh/m3 = 25 200 kWh för uppvärmning varje år.

Naturgas kostar idag (okt 2006) 87 öre per kWh. Med en energiförbrukning på 25 200 kWh blir familjens uppvärmningskostnader 25 200 kWh x 0,87 kr/kWh = 21 924 kr med naturgas som energikälla.

Genom att byta från olja till naturgas sparar familjen 35 000 kr - 21 924 kr = 13 076 kr varje år. Detta motsvarar en besparning på 37 %.

Dessutom slipper familjen kostnader för sotning, tankrengöring, oljebrännarservice och lagerhållning av olja.

Beregningseksempel

En familie i en normalstor villa på 130-180 m2 forbruger årligt ca. 3,5 m3 fyringsolie.

Hvis prisen på olie er SEK 10 000 kr. pr. m3 bliver den årlige varmeregning på 3,5 m3/år x SEK 10.000 kr./m3 = SEK 35.000 kr. per år.

En m3 olie indeholder 10.000 kWh varmeenergi. En traditionel ældre oliekedel har en virkningsgrad på ca. 72 %, hvilket indebærer at kun 72 % x 10.000 kWh = 7.200 kWh udnyttes til opvarmning. Resten forsvinder som spildvarme i bl. a. røggasserne.

I vort eksempel betyder det at familien har et energiforbrug på 3,5 m3 x 7.200 kWh/m3 = 25.200 kWh for opvarmning om året.

Naturgas kostar idag (okt 2006) SEK 87 øre per kWh. Med et energiforbrug på 25.200 kWh bliver familiens opvarmningsudgifter 25.200 kWh x SEK 0,87 kr/kWh = SEK 21.924 kr med naturgas som energikilda.

Ved at skifte fra olie til naturgas sparar familien SEK 35.000 kr - SEK 21.924 kr = SEK 13.076 kr hvert år. Dette svarer til en besparelse på 37 %.

Desuden slipper familien for udgifter til skorstensrensning, rengøring af olietank, og service på oliebrænderen, og ingen olietank vil optage plads i hjemmet.

Example of savings

A family living in a medium size villa of 130-180 m2 each year consumes approx. 3.5 m3 fuel oil.

If the price of fuel oil is set at SEK 10,000 kr per m3, the heating cost becomes 3.5 m3/year x SEK 10.000 kr/m3 = SEK 35.000 kr per year.

One m3 fuel oil contains 10.000 kWh heat energy. A traditional older boiler typically has an efficiency factor of approx. 72 %, which means that only 72 % x 10.000 kWh = 7.200 kWh are utilised for heating. The rest disappears as waste heat in for example the flue gasas.

In the specific example this means that our family has a heating need of 3.5 m3 x 7.200 kWh/m3 = 25.200 kWh each year.

The current price (oct. 2006) of natural gas is SEK 0.87 kr. per kWh. With a heating need of 25.200 kWh the heating cost for the family becomes 25.200 kWh x SEK 0.87 kr./kWh = 21.924 kr. using natural gas as fuel.

By switching from oil to gas fuel, the family saves SEK 35.000 kr. - 21.924 kr. = 13.076 kr. every year. This is equivalent to a saving of 37 %.

Additionally costs for chimney sweeping, tank cleaning and oil burner service are eliminated. Also no oil tank any longer needs to take up space.

Gör din egen beräkning

Vi har via Gaspro On-line räknat på, vad en typisk familj på 4 personer kan få ut av att byta till en kondenserande gaspanna.

Familjen bor i ett hus på 150 m2 med normal isolering. De har en varmvatten-förbrukning på ca 3 000 kWh om året och har redan nattsänkning på uppvärmningen.

Beräkningen visar, att du sparar ca 5 200 kr. årligen om du byter en äldre olje- eller äldre gaspanna till en ny modern kondenserande gaspanna. Detta motsvarar en besparning på ca. 25 %.

Du kan också gå in på Gaspro online och få din egen energiberäkning på din installation. Du kommer att bli förvånad över hur mycket du kan minska din energiräkning.

Lav din egen besparelsesberegning

Vi har ved hjælp af Gaspro On-line regnet på hvad en typisk familie på 4 personer kan få ud af at skifte fra oliefyring til en kondenserende gaskedel.

Familien bor i et hus på 150. m2 med normal isolering. De har et varmtvandsforbrug på ca. 3.000 kWh om året og har i forvejen natsænkning på centralvarmen.

Beregningen viser, at du sparer ca. SEK 5.200 kr. årligt hvis du skifter en ældre olje- eller gaskedel ud med en ny moderne kondenserende gaskedel. Dette svarar til en besparelse på ca. 25 %.

Du kan selv gå ind på Gaspro online og få lavet en energiberegning på din egen installation. Du vil blive forbavset over hvor meget du kan mindske din varmeregning.

Do your own savings calculation

On the Gaspro On-line site we have calculated how much a typical family of four can save by switching from an oil based to a condensing gas heater.

The family lives in a 150 m2 home with normal level of insulation. The family has a hot water consumption of approx. 3,000 kWh per year. The existing heating system already has automatic day-cycle controlled temperature control fitted.

The calculation shows that you save approx. SEK 5.200 kr. annually if you replace an older oil or gas boiler with a new modern condensing gas heater. This is equivalent to a savings of approx. 25 %.

You can go to Gaspro online and do a savings calculation for your own heating system. You will be surprised at how much it is possible to reduce your heating bill.