Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Tilvals utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Tilvals utrustning

Tilvalgs udstyr

Optional accessories

ICI FX ångpannor kan levereras med ett omfattande program av extrautrustning.

Se nedan för detaljerad information om extrautrustningen

ICI FX dampkedlerne kan leveres med et omfattende program af ekstra udrustning:

Se nedenfor for detaljeret beskrivelse af tilvalgs udstyret.

A comprehensive selection of optional extras is available for the ICI FX steam boilers.

Se below for detailed description of each of the accessories.


Anpassad frontlucka

Frontlucka anpassad för specificerad brännare.

Med eller utan 100 mm avståndsfläns

(Gratis vid beställning med brännare)

Tilpasset kedelforplade

Kedel forplade forberedt for specificeret brænder.

Med eller uden 100 mm afstandsflange.

(Gratis ved bestilling med brænder)

Customised burner front plate

Burner front plate prepared according to burner specifications.

With or without 100 mm spacer flange.

(Free of charge when ordered with burner)


Brännare kontakter och kablar

För enkel installation av brännare med Wieland pluggar.

Ansluten i styrskåpet redo för anslutning till specificerade brännare.

Brænder stik og kabler

For nem installation af brænder med Wieland stik.

Forbundet i kontrolskab klar til sammenkobling med specificeret brænder.

Burner plugs and cables

For easy installation of burner with Wieland plugs.

Pre-wired in control panel, ready for connection with specified burner.


Självövervakande låg nivå larm

(Katastrofskydd) Lågnivå larm med 2 st. oberoende självövervakande nivåsensorer.

Tillverkat enligt EN 50 156.

OBS: Självövervakande lågnivå larm krävs i Sverige.

mer...

Selv-overvågende lavt niveau alarm

Lavt niveau alarm med 2 stk. uafhængige selv-overvågende niveaufølere.

Udført efter EN 50 156.

OBS: Selv-overvågende lavt niveau alarm kræves i Sverige.

mere...

Self monitoring low level alarm

Low level alarm with 2 pcs. independent self monitoring low level sensors.

Manufactured to EN 50 156

NOTE: Self monitoring low level alarm is required in Sweden.

more...


Monteringsram

För FX och FX DUAL

Förberett med separata tillslutningar för vatten och el till pannan.

Inklusive 15 liters vattenmjuknings anläggning, 150 liters rostfritt stål (AISI 304) matarvattenstank, magnetisk nivåregulator, anslutning för returkondensat, anslutning för matarvattens förvärmningskitt.

Med användarvänlig placering av kontrollpanelen.

Beställs med FX eller FX DUAL panna.

Mått (LxBxH): 600 x 260 x 1020 mm

Monteringsramme

For FX og FX DUAL

Forberedt med separate tilslutninger for vand og el til kedlen.

Inklusiv 15 liter vandblødgøringsanlæg, 150 ltr. rustfrit stål (AISI 304) fødevandtank, magnetisk niveauregulator, tilslutning for returkondensat, tilslutning for fødevands forvarmningskit.

Med brugervenlig placering af kontrolpanel.

Bestilles med FX eller FX DUAL kedel.

Dimensioner (LxBxH): 600 x 260 x 1020 mm

Platform kit

For FX and FX DUAL

Frame base prepared with electrical and hydraulic connections. Includes 15 litre. resin water softener, stainless steel (AISI 304) 150 litre feed water tank, magnetic level regulator, connection for condensate return and for optional feed water pre-heater kit, user friendly position of the control panel.

To be ordered together with FX or FX DUAL boiler.

Dimensions (LxWxH): 600 x 260 x 1020 mm


Ångutgång samlarrör

För FX DUAL

Dampudgangs samlerør

For FX DUAL

Steam header kit

For FX DUAL


Vattenavskiljare

För FX och FX DUAL (för FX DUAL krävs två st vattenavskiljare eller ångutgångs samlarrör för FX DUAL).

Levereras komplett med manometer, ½” ventil, ¾” vattenavskiljare.

Ansluts efter ångutgången för eliminering av vatten i ångan och för torr kvalitets ånga.

Vandudskiller

For FX og FX DUAL (for FX DUAL kræves to stk. vandudskiller eller dampudgangs samlerør for FX DUAL)

Leveres komplet med manometer, ½" ventil, ¾" vandudskiller.

Tilsluttes efter dampudgangen for eliminering af vand i dampen og for tør dampkvalitet.

Steam trap kit

For FX and FX DUAL (for FX DUAL two kits are required unless combined with the steam header kit for FX DUAL).

Complete with manometer, ½” valve, ¾” steam trap.

Connected after the steam outlet to avoid any water carryover and to have fully dry steam.


Dubbelt säkerhetsventil kit

För FX och FX DUAL.

Extra säkerhetsventil.

OBS: Två säkerhetsventiler krävs i Skandinavia.

Dobbelt sikkerhedsventil sæt

For FX og FX DUAL.

Ekstra sikkerhedsventil.

OBS: To sikkerhedsventiler kræves i Skandinavien.

Double safety valve kit

For FX and FX DUAL.

One extra spring safety valve.

NOTE: Two safety valves are required in Scandinavia.


Dubbelt nivåindikations kit

För FX och FX DUAL.

Extra nivåindikator.

Komplett med ventiler.

OBS: Två nivåsynsglas krävs i Skandinavia.

Dobbelt niveauindikator sæt

For FX og FX DUAL.

Ekstra niveauindikator (vandstandsglas).

Komplet med ventiler.

OBS: To niveauindikatorer kræves i Skandinavien.

Double level indicator kit

For FX and FX DUAL.

2nd level indicator complete with valves.

NOTE: Two level indicators are required in Scandinavia.


Matarvattens reservpump

För FX.

Extra matarvattenspump komplett med fittings för elektrisk och hydraulisk anslutning till pannan.

Reserve fødevandspumpe

For FX.

Ekstra fødevandspumpe komplet med fittings for elektrisk og hydraulisk tilslutning til kedlen.

Standby feed pump

For FX.

Complete with accessories for hydraulic and electrical connection to the boiler.


Matarvattens reservpump

För FX DUAL.

Extra matarvattenspump komplett med fittings för elektrisk och hydraulisk anslutning till pannan.

Reserve fødevandspumpe

For FX DUAL.

Ekstra fødevandspumpe komplet med fittings for elektrisk og hydraulisk tilslutning til kedlen.

Standby feed pump

For FX DUAL.

Complete with accessories for hydraulic and electrical connection to the boiler.


Matarvattens förvärmningskit

För FX eller FX DUAL (monterings ram krävs).

För förvärmning av matarvattnet vid injektion av ånga i matarvat­tentanken.

Med elektromekanisk ventil och termostat.

Levereras endast tillsammans med fullt utrustad monteringsram.

Fødevands forvarmnings kit

For FX eller FX DUAL (monteringsramme kræves).

For forvarmning af fødevandet ved injektion af damp i fødevands­tanken.

Med elektromekanisk ventil og termostat.

Leveres kun sammen med fuldt udstyret monteringsramme.

Feed water tank preheating kit

For FX or FX DUAL (platform kit required).

Feed water is pre-heated through injection of steam into the feed water tank.

Includes solenoid valve and thermostat.

Supplied only together with fully equipped platform kit.


Hög nivå larm

För FX och FX DUAL (för FX DUAL behövs 2 st).

Består av nivåsensor och tillhörande styrrelä.

OBS: Högnivå larm krävs i Sverige.

Højtniveau alarm

For FX og FX DUAL (for FX DUAL behøves 2 stk.).

Består af niveauføler og tilhørende forstærker relæ.

OBS: Højtniveau alarm kræves i Sverige.

High level probe kit

For FX and FX DUAL (for FX DUAL 2 kits are required).

Composed of probe and relays.

NOTE: High level alarm is required in Sweden.