Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
    Modell FX Model FX Model FX
    Utrustning Udrustning Accessories
    Tekniska specifikationer Tekniske specifikationer Technical Specifications
    Prestanda och brännare specifikationer Ydelser og brænder specifikationer Performance and burner specifications
    Brännare rekommendationer Brænder rekommandationer Burner recommendations
    Tilvals utrustning Tilvalgs udstyr Optional accessories
    Artikelnummer och leveranstid Varekoder og leveringstid Product codes and delivery time
    Dokumentation Dokumentation Documentation
    Modell BNX Model BNX Model BNX
    Modell SIXEN Model SIXEN Model SIXEN
    Modell TReVAPOR Model TReVAPOR Model TReVAPOR
    Modell GX Model GX Model GX
    Tilvals pannutrustning (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Tilvalgs kedeludstyr (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX) Boiler accessories (BNX, SIXEN, TReVAPOR, GX)
    Regionala krav Regionale krav Regional requirements
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers

Modell FX Model FX Model FX

Komplett ånggenerator

Designtryck: 5 bar
Ångkapacitet: 50 - 300 kg/t

Komplet dampgenerator

Designtryk: 5 bar
Dampkapacitet: 50 - 300 kg/t

Complete steam generator

Design pressure: 5 bar
Steam production: 50 - 300 kg/h

ICI ångpanna modell FX är en automatisk, högeffektiv säck eldad ångpanna med vattenkyld backgavel och horisontella rökkanaler. Den har liten vattenhalt och har därför snabb reaktion på växlande ånga forbruk.

Pannan levereras fullt utrustat klar för enkel installation och behöver bara anslutas till el, vatten och ångrör.

Tack vare helautomatisk drift och små dimensioner är FX pannan särskilt lämpligt för kemtvätt och liknande vär det krävs minimalt underhåll och snabb reaktion på växlande ånga förbruk.

FX panna kan levereras monterat i ram där det ingår komplett tillbehör som vattenbehandling, matarvattentank, etc.

Pannan kan användas för både gas och oljeeldning

Godkänt enligt P.E.D. 97/23/CE.

ICI damp kedel model FX er en automatisk, højeffektiv kedel med vendeflamme, vandkammer i bagvæg og vandrette røgkanaler. Den har lille vandindhold og derfor hurtig reaktionstid på vekslende dampforbrug.

Kedlen er ved levering fuldt udstyret for enkel installation og behøver kun at blive forbundet til el, vand og damprør.

Takket være fuldautomatisk funktion og beskedne dimensioner er FX kedlen især velegnet for renserier o.lign. med begrænsede muligheder for kedelpasning og -overvågning..

FX kedlen kan leveres monteret i ramme med komplet tilbehør som f.eks. vandbehandling, fødevandstank etc.

Kedlen kan anvendes til både gas- og oliefyring.

Certificeret til P.E.D. 97/23/CE.

ICI steam boiler model FX is an automatic, high efficiency reverse flame wet back steam boiler with horizontal flue gas channels. It has small water volume for quick reaction to varying steam demand.

It is supplied in the standard configuration ready for easy installation fully equipped with all safety and control accessories for automatic operation, and only needs to be connected to electric power, water and steam outlet pipes.

Thanks to fully automatic operation and modest dimensions, the FX generator is particulary suitable for ironing and small utilities where reduced boiler house supervision and quick steam generation is required.

It is also available as complete steam plant fitted inside a frame together with water treatment system and feed water tank.

The boiler is suitable for use with both gaseous and liquid fuels.

Certified to P.E.D. 97/23/CE

Användning av FX pannor i Norden Benyttelse af FX kedler i Norden Use of FX boilers in the Nordic countries

I de nordiska länderna krävs normalt utrustning för 24 timmars obevakad drift.

Detta inkluderar:

I de Nordiske lande kræves normalt udrustning for 24 timers u-overvåget drift.

Dette inkluderer:

Configuration for 24 hour unsupervised operation is normally required in the Nordic countries.

This includes:

Se ocksåSe ogsåSee also Regionala kravRegionale kravRegional requirements

Se Se See översikt över pannstorlekar oversigt over kedelstørrelser overview of boiler sizes eller ladda ner datablad (sv) med detaljerade specifikationer. eller hent datablad (da) med detaljerede specifikationer. or download data sheet (en) with detailed specifications.