Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
    Modell ASX Model ASX Model ASX
    Modell ASGX Model ASGX Model ASGX
    Tilvals pannutrustning (ASX, ASGX) Tilvalgs kedeludstyr (ASX, ASGXN) Boiler accessories (ASX, ASGX)
    Dokumentation Dokumentation Documentation
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers

Tilvals pannutrustning Tilvalgs kedeludstyr Optional boiler accessories

För ICI ASX och ASGX hetvattenpannor

For ICI ASX og ASGX hedtvandskedler

For ICI ASX and ASGX hot water boilers

ICI hetvattenpannor kan levereras med ett omfattande program av extrautrustning.

Följande är ett urval av tillvalsutrustning för ovannämnda hetvattenpannor.

ICI hedtvandskedler kan leveres med et omfattende program af ekstra udrustning.

I det følgende beskrives et udvalg af tilvalgsudstyr for ovennævnte hedtvandskedler.

A comprehensive selection of optional extras is available for the ICI hot water boilers.

In the following are described a selection of accessories available for the hot water boilers listed above.

Se nedan för detaljerad information om extrautrustningen eller Se nedenfor for detaljeret beskrivelse af tilvalgs udstyret eller Se below for detailed description of each of the accessories or se broschyr se brochure see brochure .


Anpassad brännarplatta

Brännarplatta förborrad för specificerad brännare

Tilpasset kedelforplade

Kedelforplade forboret for specificeret brænder

Customised burner front plate

Burner front plate prepared according to burner specifications


Brännare kontakter och kablar

För enkel installation av brännare med Wieland- (Euro-) pluggar.

Ansluten i styrskåpet redo för anslutning till specificerade brännare.

Brænderstik og -kabler

For nem installation af brænder med Wieland- (Euro-) stik.

Forbundet i kontrolskab klar til sammenkobling med specificeret brænder.

Burner plugs and cables

For easy installation of burner supplied with Wieland- (Euro-) plugs

Pre-wired in control panel, ready for connection with specified burner.


Pannversion för biobränsle

Pannmodifiering för ökat skydd mot korrosion orsakad av biobränsle med svavelhalt.

Inkluderar:

 • Frontlucka isolering för brännare genomförd i cementbaserade material (normal standard är keramiskt fibermaterial)
 • Galvaniserad rökkammere med anslutning för kondensavlopp
 • Bakre rörplatta målad med epoxi för att skydda ytan i kontakt med rökgaserna strax före utlopp till skorstenen

Kedeludførelse for biobrændsel

Kedelmodifikation for bedre beskyttelse mod korrosion, som forårsages af biobrændsel med svovlindhold.

Inkluderer:

 • Kedeludmuring (fordørs isolering mod brænder) udført i cement-baseret materiale (normal standard er keramisk fibermateriale)
 • Galvaniseret røgkasse med tilslutning for kondensatafløb
 • Bagerste rørplade malet med epoxy for at beskytte overfladen i kontakt med røggasserne lige før udløb til skorstenen

Boiler version for biofuel

Special boiler preparation for operation with heavy oil fuel

Includes:

 • Insulating refraction material in boiler front door made from cement-based material (standard material is ceramic fibre based)
 • Galvanized rear smokebox supplied with condensate drain connection
 • Rear tube plate painted with epoxy to protect the surface in contact with the flue gases just before exiting to the chimney


Stege och handräcke

Stege och handräcke för panndäck.

Inkluderar:

 • Räcken svetsade till ramen
 • Steg med halksäkert inlägg
 • Stege med sidoräcken
 • Säkerhetsdörr med automatisk fjäderstyrd stängning

Stige og rækværk

Stige og rækværk for kedeldæk.

Inkluderer:

 • Rækværk svejset til rammen
 • Stigetrin med skridsikre indlæg
 • Stige med siderækværk
 • Låge med automatisk fjederdrevet lukkefunktion

Ladder and handrail

Ladder and handrail for boiler deck.

Includes:

 • Handrail welded to the frame
 • Steps with anti-slip inserts
 • Ladder skirting
 • Fall-prevention gate kept close by spring return hinges

Sidoplattform

För pannrum, där begränsad takhöjd förhindrar användning av stegar och räcke ovanpå pannan.

Inkluderar:

 • Stege tillverkad enligt tillämpliga säkerhetsstandarder
 • Halksäkra steg
 • Handräcke svetsad till plattformen enligt standard för att förhindra fall från plattformar högre än 3 meter
 • Fotpanel
 • Fallförebyggande dörr försedd med fjädergångjärn som håller den normalt stängd och förhindrar fall mot stegen

Sideplatform

Til kedelrum, hvor begrænset loftshøjde forhindrer brug af stige og gelænder oven på kedlen.

Inkluderer:

 • Stige fremstillet i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder
 • Skridsikre trin
 • Gelænder svejset til platformen iht. standard for forhindring af fald fra platforme højere end 3 meter
 • Fodpanel
 • Faldforebyggende dør forsynet med fjederhængsler, der holder den normalt lukket, og forhindrer fald mod stigen

Side platform

For boiler rooms with limited ceiling height which does not allow use of ladder and handrail on top of the boiler.

Includes:

 • Access ladder manufactured in compliance with applicable safety standards
 • Anti-slip inserts on the rungs
 • Handrail welded to the structure complying with standards for structure to prevent falling from platforms higher than 3 metres
 • Skirting
 • Fall-prevention gate provided with spring hinges that keep it normally closed preventing accidental fall towards the access ladder

Shuntpump

Återcirkulationssystem för bibehållande av minimitemperatur för pannvatten och maximal flöde/ retur ΔT inom tillåtna gränser.

Inkluderar:

 • Fasthastighet shuntpump lämpligt dimensionerad (variabel hastighetskontroll på förfrågan)
 • 2 avstängningsventiler
 • Backventil
 • Temperaturgivare monterad på returröret
 • Styrning från PLC (om sådan finns i pannstyrningen) eller från E*Term system (om sådan finns på pannan) eller dedikerad styrenhet i pannans kontrollpanel

Kedelshunt

Recirkulations kontrolsystem for opretholdelse af minimum temperatur for kedlens returvand og maksimum frem/ retur ΔT indenfor tilladte grænser.

Inkluderer:

 • Fasthastigheds shuntpumpe af passende størrelse (variabel hastighedskontrol på forespørgsel)
 • 2 lukkeventiler
 • Envejsventil
 • Temperaturgiver monteret på returrøret
 • Kontrol fra PLC (hvis den findes i kedelstyringen) eller fra E*Term system (hvis det findes i kedelstyringen) eller dedikeret styring monteret i kedlens kontrolpanel

Boiler shunt

Recirculation control system for maintaining the minimum temperature for boiler return water and the maximum flow/return ΔT within the allowed limits.

Inkluderar:

 • Fixed -speed shunt pump suitably sized (variable speed control upon request)
 • 2 shut-off valves
 • Non-return valve
 • Temperature probe fitted on the return pipe
 • Control by PLC (if supplied) or E*Term board (if supplied) or dedicated controller inside the boiler control panel

Styrpanel för hetvattenpannor

E*Term avancerad kontrollpanel för hetvattenpannor med väderkompensation, modulerande brännarkontroll och kaskadstyrning av flera pannor.

Huvudfunktioner:

 • Styrning av brännartyper: Enstegs, tvåstegs, tre-stegs och modulerande (med trepunkts, 4-20mA eller 0-10v styrning)
 • Väderkompenserad flödestemperaturkontroll med utetemperaturgivare (tillval)
 • (*) Fjärrkontroll av panntemperatur (med data SIM-kort och antenn (tillval))
 • Kaskadreglering (med kombination av en master- och en eller flera slavenheter)
 • Pumpblockerings skydd
 • Urladdning av pannans restvärme
 • Rökgastemperaturkontroll
 • Frostskydd
 • Bränsleflödesmätare
(*) endast MASTER version

Kontrolpanel for hedtvandskedler

E*Term avanceret kontrolpanel for hedtvandskedler-med vejrkompensering, modulerende brænderstyring og kaskadestyring af flere kedler.

Hovedfunktioner:

 • Styring for brændertyper: Et-trins, to-trins, to-trins med glidende overgang, tre-trins og modulerende (med tre-punkts, 4-20 mA eller 0-10v signal)
 • Vejrkompenseret styring af fremløbstemperatur med udetemperaturføler (tilvalg)
 • (*) Fjernstyring af kedeltemperaturen (med data SIM kort og antenne (tilvalg))
 • Kaskadestyring (med en master-enhed og en eller flere slave-enheder)
 • Beskyttelse mod pumpeblokering
 • Udladning af kedel restvarme
 • Røggas temperaturkontrol
 • Frostbeskyttelse
 • Brændsel flowmeter
(*) kun MASTER version

Control panel for hot water boiler

E-Term advanced control panel for superheated water boilers including weather compensation, modulating burner control and cascade control of multiple boilers.

Main functions:

 • Burner management: One-stage, two-stage, two-stage progressive, three-stage or modulating (using three point, 4-20mA or 0-10v output)
 • Weather based (climatic) control of boiler flow temperature with ext. temperature probe (option)
 • (*) Remote control of boiler temperature (with optional data SIM and antenna)
 • Cascade management (with a combination of one MASTER and one or more SLAVE units)
 • Anti-lock protection for pumps
 • Discharge of thermal inertia
 • Flue gas temperature control
 • Anti-frost protection
 • Fuel flow meter
(*) MASTER version only

72 timmars säkerhetssystem

Pannutrustning, som säkerställar upp till 72 timmars obevakad drift (kan ställas in till 24 timmar).

Innehåller:

 • P.E.D certifierad säkerhets max. pressostat
 • P.E.D certifierad säkerhets min. pressostat
 • 2 st. P.E.D certifierad säkerhetsventiler
 • P.E.D certifierad säkerhets max termostat
 • Temperaturgivare för pannflöde
 • PLC brännarkontroll (2-stegs)
 • Temperaturgivare för returlopp
 • PLC returtemperatur kontroll
 • Flödesvakt (specifikt anpassad för anläggningen)
 • Oberoende (själv övervakande) lågnivåsond

72 timers sikkerhedssystem

Sikkerhedsudrustning, der sikrer op til 72 timers tilsynsfri drift (kan alternativt stilles til 24 timer).

Indeholder:

 • P.E.D-certificeret overtryks-pressostat
 • P.E.D-certificeret lavtryks pressostat
 • 2 stk. P.E.D-certificerede sikkerhedsventiler
 • P.E.D-certificeret overkogstermostat
 • Fremløbs temperaturføler
 • PLC-brænderstyring (2-trins)
 • Returløbs temperaturføler
 • PLC-returtemperatur regulering
 • Flowmonitor (specielt tilpasset varmeanlægget)
 • Uafhængig (selvovervågende) lavt niveau føler

72 hours safety system

Safety accessories ensuring up to 72 hours operation without supervision.

Includes:

 • P.E.D. certified high pressure safety pressure switch
 • P.E.D. certified low pressure safety pressure switch
 • 2 pcs. P.E.D. certified safety valves
 • P.E.D. certified high temperature safety thermostat
 • Boiler forward flow temperature sensor
 • PLC burner control (two stage)
 • Boiler return flow temperature sensor
 • PLC control of the return temperature
 • Flow switch (custom configured for the heating plant)
 • High integrity (self monitoring) low level probe

ModBus kommunikationsinterface

Kommunikationsgränssnitt för E*Term-utrustning.

Innehåller:

 • MODBUS kommunikation via tvåtråds RTU RS485
 • Datainsamling från/till andra E*Term enheter
 • Kommunikation till internet

ModBus kommunikations interface

Kommunikationsgrænseflade til E*Term udstyr.

Indeholder:

 • MODBUS kommunikation via to-tråds RTU RS485
 • Dataopsamling fra/ til andre E*Term enheder
 • Kommunikation til internet

ModBus communication interface

Communication interface for E*Term equipment.

Main functions:

 • MODBUS communication via two-wire RTU RS485
 • Data collection from/ to other E*Term devices
 • Communication to the internet

Nordisk styrpanel

Styrpanel enligt nordiska preferenser

Tillägg för standard styrpanel

Inkluderar:

 • Automatsäkringar
 • Jordfelsrelä
 • Ingångsanslutning för extern nödstoppsknapp
 • 25% ledigt utrymme i kabinett för framtida installation av extra utrustning

Nordisk kontrolpanel

Kontrolpanel iht. nordiske præferencer

Tillæg til standard kontrolpanel

Inkluderer:

 • Automatsikringer
 • Jordfejlsrelæ
 • Indgangsforbindelse for ekstern nødstopknap
 • 25% fri plads i kabinet for fremtidig installation af ekstraudstyr

Nordic control panel

Control panel to Nordic preferences

Offered as addition to standard control panel

Includes:

 • Automatic fuses
 • Earth fault relay
 • Input connection for external emergency stop button
 • Oversized cabinet with minimum 25 % free DIN rail space