Hem Hjem Home   Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Blev ditt service­avtal uppsagd ? Blev dit service­abonnement opsagt ? Was your service terminated ?

Vissa gaskunder, som har en Miltonpanna, har fått sitt service­avtal avslutat med moti­ve­ringen att reservdelar inte kan köpas.

DETTA ÄR INTE KORREKT! Vi har ett omfattande lager av reserv­delar för både nya och äldre panntyper.

Din Milton panna kan fort­farande under­hållas och repa­reras

Visse gaskunder, der har en Milton kedel, har fået deres service­abonnement opsagt med hen­vis­ning til, at der ikke kan skaffes reserve­dele.

DETTE ER IKKE KORREKT! Vi har et omfattende lager af reserve­dele til både nye og ældre kedel­typer.

Din Milton kedel kan stadig servi­ceres og repa­reres

Some gas customers who have a Milton boiler have had their service subscription terminated with reference to the fact that spare parts cannot be obtained.

THIS IS NOT CORRECT! We have a comprehensive stock of spare parts for both new and older boiler types.

Your Milton boiler can still be serviced and repaired

Mer ... Mere ... More ...

Tema:

Är det kli­mat­mässigt för­svar­bart att fort­sätta elda med natur­gas? ?

Man tror att en ny värme­pump är bäst för mil­jön men det är inte rik­tigt så en­kelt.

Än så länge pro­du­ceras mycket av elen till värme­pumpen med fos­sila bräns­len och trä­pellets. Sam­tidigt blan­das allt stör­re mäng­der bio­gas i natur­gas­nätet.

Mer ... Mere ... More ...

Milton TopLine kaskadesystem Milton TopLine kaskadesystem Milton TopLine cascade system Kondenserande gaspannor har mycket hög verkningsgrad Kondenserende gaskedler har meget høj nyttevirkning Condensing gas boilers have very high efficiency Riello fläktbrännare upp till 20 MW Riello blæsebrændere op til 20 MW Riello pressure jet burners up to 20 MW ICI FX ånggenerator från 50 till 600 kg/timme ICI FX dampgeneratorer fra 50 til 600 kg/time ICI FX steam generators from 50 to 600 kg/h ICI SIXEN säckeldade ångpannor upp till 5 ton/timme ICI SIXEN dampkedler med vendeflamme op til 5 ton/time ICI SIXEN reverse flame steam boilers up to 5 t/h ICI GX tre-stråks ångpannor upp till 25 ton/timme ICI GX tre-træks dampkedler op til 25 ton/time ICI GX three-pass steam boilers up to 25 t/h ICI ASX säckeldade hetvattenpannor upp till 3,5 MW ICI ASX hedtvandskedler med vendeflamme op til till 3,5 MW ICI ASX reverse flame hot water boilers up to till 3.5 MW ICI ASGX tre-stråks hetvattenpannor upp till 17 MW ICI ASGX tre-træks hedtvandskedler op til till 17 MW ICI ASGX three-pass hot water boilers up to till 17 MW

  Kvali­tets­pro­dukter till rätt pris Kvali­tets­pro­dukter til den rigtige pris Quality products at the right price

Stabil. Ekonomisk. Miljövänlig. Så ska riktig uppvärmning vara, oavsett om värmekällan är olja, gas, pellets eller fastbränsle.

Stabil. Økonomisk. Miljøvenlig. Sådan skal rigtig opvarmning være, uanset om varmekilden er olie, gas, pellets eller fastbrændsel.

Stable. Economic. Environment friendly. That's how proper heating systems should be, regardless if the fuel is oil, gas, pellets or solid fuel.

Våra produkter är utvalda från de bästa leverantörer och omfattar de flesta typer värmeinstallationer.

Vores produkter er udvalgt fra de bedste leverandører og dækker de fleste typer varmeinstallationer.

Our products are made by selected manufacturers and the product range covers most types of heating systems.

Se produkt sortiment ...

Se produkt sortiment ...

See product range ...

 

Ångpannor Dampkedler Steam boilers

ICI ångpannor med ångkapacitet från 50 kg/t till 25 ton/t.

Designtryck från 1 till 25 bar.

ICI dampkedler med dampkapacitet fra 50 kg/t til 25 ton/t.

Designtryk fra 1 til 25 bar.

ICI steam boilers with steam capacity from 50 kg/h to 25 ton/h.

Design pressure from 1 to 25 bar.

Mer ... Mere ... More ...

Utrustning för ånganläggning Udstyr for dampanlæg Equipment for steam plants

Till exempel: For eksempel: For example:
 • Matarvattentankar
 • Vattenmjukning
 • Avblåsningskärl
 • Fødevandstanke
 • Vandbehandlingsanlæg
 • Afblæsningstanke
 • Feed water tanks
 • Water softenings
 • Blowdown vessels

Kontakta oss för mer information Kontakt os for mere information Contact us for more information

   

Värmepannor Varmekedler Water boilers

ICI värmepannor med värmekapacitet från 70 kW till 20 MW.

Designtryck från 5 till 20 bar.

ICI varmekedler med varmekapacitet fra 70 kW til 20 MW.

Designtryk fra 5 til 20 bar.

ICI hot water boilers with heat capacity from 70 kW to 20 MW.

Design pressure from 5 to 20 bar.

Kontakta oss för mer information Kontakt os for mere information Contact us for more information

Kondenserande värmepannor Kondenserende varmekedler Condensing water boilers

ICI kondenserande värmepannor med värmekapacitet från 2,5 till 20 MW.

Designtryck från 5 till 10 bar.

ICI varmekedler med varmekapacitet fra 2,5 til 20 MW.

Designtryk fra 5 til 20 bar.

ICI hot water boilers with heat capacity from 2,5 to 20 MW.

Design pressure from 5 to 20 bar.

Kontakta oss för mer information Kontakt os for mere information Contact us for more information

   

Hetvatten Hedtvand Hot water

ICI hetvattenpannor med värmekapacitet från 230 kW till 20 MW.

Designtryck från 5 till 25 bar.

ICI hedtvandskedler med varmekapacitet fra 230 kW til 20 MW.

Designtryk fra 5 til 25 bar.

ICI hot water boilers with heat capacity from 230 kW to 20 MW.

Design pressure from 5 to 25 bar.

Mer ... Mere ... More ...

Hetolje Hedolie Thermal oil

ICI hetoljepannor med värmekapacitet från 116 kW till 9,3 MW.

Designtryck 10 bar.

ICI hedoliekedler med varmekapacitet fra 116 kW til 9,3 MW.

Designtryk fra 5 til 25 bar.

ICI thermal oil boilers with heat capacity from 116 kW to 9,3 MW.

Design pressure from 5 to 25 bar.

Kontakta oss för mer information Kontakt os for mere information Contact us for more information

   

Tilvalsutrustning för ångpannor Tilvalgsudrustning for dampkedler Optional steam boiler accessories

 • Automatisk bottenblåsning
 • Automatisk sidablåsning
 • Vattenprov kylare
 • Modulerande matarvatten reglering
 • Hög nivå larm
 • Låg nivå larm (katastrofskydd)
 • Säkerhetssystem för 72 timmars obevakad drift
 • Automatisk bundafblæsning
 • Automatisk sideafblæsning
 • Vandprøve køler
 • Modulerende fødevandsregulering
 • Højt-niveau alarm
 • Llavt niveau alarm
 • Sikkerhedssystem for 72 timers u-overvåget drift
 • Automatic bottom blowdown
 • Automatic side blowdown
 • Sample cooler
 • Modulating feed water system
 • High level alarm
 • Low level alarm
 • Safety system for 72 hours unsupervised operation

Mer ... Mere ... More ...

Kondenserande gaspannor i kaskadsystem Kondenserende gaskedel i kaskadesystem Condensing gas boiler in cascade system

Milton TopLine vägghängda kondenserande gaspannor i kaskadsystem.

Värmekapacitet från 100 till 200, 400, 800 eller 1600 kW.

Milton TopLine væghængte kondenserende gaskedler i kaskadesystem.

Varmekapacitet fra 100 til 200, 400, 800 eller 1600 kW.

Milton TopLine wall-hung condensing gas heaters in cascade system.

Heat capacity of 100, 200, 400, 800 or 1600 kW.

Mer ... Mere ... More ...

   

Gas- och olja fläktbrännare Gas- og olie blæseluftbrændere Fan forced gas- and oil burners

Riello brännare med värmeeffekt från 11 kW till 20 MW.

´Riello brændere med varmeeffekt fra 11 kW til 20 MW.

Riello burners with heat effect from 11 kW to 20 MW.

Kontakta oss för mer information Kontakt os for mere information Contact us for more information

Service Service Service

Vi gör service på alla pannor och brännare. Vi udfører service på alle kedler og brændere. We service all boiler and burner brands.

Vår service avdelning erbjuder fast pris till service abonnenter, så det inte sker någon överraskning med budgeten. Vores serviceafdeling tilbyder fastpris serviceabonnementer, så der ikke sker overraskelser med budgettet. Our Service Department offers fixed-price service subscriptions. This minimises nasty "surprises" that might otherwise knock out your budget.

Mer ... Mere ... More ...

Cookies och Personlig information Cookies og Personlig information Cookies and Personal information

Website release ver. 104