Hem Hjem Home Produkter Produkter Products   Teman och nyheter Tema og nyt Themes and news   Kontakt Kontakt Contact
Skifta språk: Skift sprog: Change language:
   

Industri Industri Industry

 
 

Produkter Produkter Products

 
  ICI ångpannor ICI dampkedler ICI steam boilers
  ICI hetvattenpannor ICI hedtvandskedler ICI hot water boilers
  Installatörer Installatører Installers
  Referensanläggningar Reference anlæg Reference plants
 

Vi användar Cookies Vi bruger Cookies We use Cookies

Se här vad vi använder dem för Se her hvad vi bruger dem til See what we use them for

Accepterar du cookies? Accepterer du brug af cookies ? Do you accept cookies ?

Referensanläggningar Referenceanlæg Reference projects

Utvalda referensanläggningar med Milton produkter

Udvalgte referenceanlæg med Milton produkter

Selected reference plants with Milton products

I listan nedan finns korta beskrivningar för utvalda anläggningar med Milton produkter.

Anläggningarna är listat efter effekt.

I det følgende er listet korte beskrivelser for udvalgte anlæg, hvor der indgår produkter leveret af Milton Sverige AB.

Anlæggene er listet efter effekt.

Below is listed short descriptions of selected reference plants with components supplied by Milton Sverige AB.

The projects are listed by heat effect.

Filter Filter Filter

Listan är filtrerad Listen er filtreret The list is filtered

Dölj filter ... Skjul filter ... Hide filter ...

Välj vilka anläggningar som ska visas: Vælg hvilke anlæg, der skal vises i listen: Choose which plants to include in the list:

AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt typ:
Installatör:
Min effekt:
kW
Max effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Produkt type:
Installatør:
Min. effekt:
kW
Max. effekt:
kW
 
AnläggningstypAnlægstypePlant type:
Product type:
Installer:
Min. output:
kW
Max. output:
kW
 
 

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige (växlande placering) Skåne, Sverige (mobil placering) Scania, Sweden (roaming)
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 500, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 50 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013 November 2013 November 2013
Effekt:Effekt:Effect: 341 kW
(500 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (9) q13-254
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Öppet pannhus Åbent kedelhus Open boiler house

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI AX 400, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 50 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: November 2009. November 2009. November 2009.
Effekt:Effekt:Effect: 465 kW
(650 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (14) q09-079
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ånganläggningen under uppbyggnad Dampanlægget under opbygning Construction of the steam plant

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Ånganläggning installerad i mobil ram för uppställning inomhus. Dampanlæg i mobil rammemontage for indendørs opstilling. Skid mounted mobile steam plant for indoors application.
Plats:Lokation:Location: AntPac, Arlöv, Sverige AntPac, Arlöv, Sverige AntPac, Arlöv, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 800, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
Installerat:Installeret:Install. date: April 2014 April 2014 April 2014
Effekt:Effekt:Effect: 545 kW
(800 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (16) q14-045
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid
Panna, brännare, matarvatten tank, avblåsningstank och skorsten samlat i ram Kedel, brænder, fødevandstank, afblæsningstank og skorsten samlet i rammemontage Boiler, burner, feed water tank, blowdown tank and chimney assembled on skid

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Mobile steam plant

Mobil ånganläggning installerad i en standard marin container. Mobilt dampanlæg installeret i standard marine container. Mobile steam plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige (växlande placering) Skåne, Sverige (mobil placering) Scania, Sweden (roaming)
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 1000, 12 bar ångpanna. dampkedel. steam boiler.
 • Riello RL 100 lättoljebrännare. letoliebrænder. light oil burner.
Installerat:Installeret:Install. date: Oktober 2013 Oktober 2013 October 2013
Effekt:Effekt:Effect: 681 kW
(1000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (18) q13-209
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Ångrör med driftspressostater och max pressostater Instrumentrør med drifts- og sikkerhedspressostater Instrumentation pipe with operation and safety pressure switches
Ånganläggningen är installerad i en standard 20' marin container Dampanlægget er indbygget i standard 20' marine container The steam plant is fitted into a standard 20' marine container

Ny ånganläggning Nyt dampanlæg New steam plant

Ny nyckelfärdig ånganläggning för charkuterifabrik. Nyt nøglefærdigt dampanlæg for charcuterifabrik. New complete turn-key steam plant for meat processing factory.

Komplett ånganläggning med tre-stråks ångpanna, modulerande gasbrännare med frekvensstyrd fläkt, standard och kondenserande economiser (rökgasväxlare), säkerhetssystem för 72 timmar obevakad drift, fjärrövervakningssystem, avblåsningskärl och kondensattank Komplet dampanlæg med tre-træks dampkedel, modulerende gasbrænder med frekvensstyret blæser, standard og kondenserende economiser (røggasvarmeveksler), sikkerhedssystem for 72 timer u-overvåget drift, fjern-overvågnings system, afblæsningstank og kondensattank. Complete steam plant with three-pass steam boiler, frequency modulated gas burner, standard as well as condensing economiser (flue gas heat exchanger), safety control system for 72 hours un-supervised operation, remote controlled management system, blow-down tank and condensate tank.

I tillägg till den primära ånganläggning har installerats avancerad värmeåtervinnings system med ackumulatortank för återvinningsvärme. Systemet innefattar laddnings (återvinnings-) kretsar för ekonomiser, kompressor och kylmaskin samt urladdnings (förbruknings-) kretsar för tappvarmvatten och centralvärme. Alla kretsar har modulerande pumpar och ventiler, som styrs centralt av fjärrstyrd processtyrningsanläggning, som även hanterar detaljerad värmemätning med loggning. Foruden det primære dampanlæg er der installeret avanceret varme genindvindings-system med akkumulatortank for genindvindings-varme. Systemet omfatter opladnings (genindvindings-) kredse for economiser, kompressor og kølemaskine samt afladnings (forbrugs-) kredse for varmt brugsvand og centralvarme. Alle kredse har modulerende pumper og ventiler, der styres centralt af fjernbetjent processtyringsanlæg, der også håndterer detaljeret varmemåling med logning. In addition to the primary steam plant is installed an advanced waste heat recovery system with a central heat accumulation tank. This system includes separate heat recovery circuits for economiser, air compressor and cooling plant as well as separate heat discharge / consumption circuits for hot tap water and central heating. All circuits have modulating pumps or valves, which are centrally controlled by a process control system, which also handles individual energy measuring and logging.

Plats:Lokation:Location: Tulip Food Company AB, Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI ångpanna dampkedel steam boiler GSX 1100, 12 bar
 • ICI ECO-G2 standard economiser (rökgasväxlare) standard economiser (røggasvarmeveksler) standard economiser (flue gas heat exchanger)
 • ICI ECX-HZGA 2-6 kondenserande economiser (rökgasväxlare) kondenserende economiser (røggasvarmeveksler) condensing economiser (flue gas heat exchanger)
 • ICI GSS 72/2X säkerhetssystem för 72 timmar obevakad drift sikkerhedssystem for 72 timers u-overvåget drift Safety system for 72 hours unattended operation
 • Riello gasbrännare gasbrænder gas burner RS 68 /EV BLU
 • ICI BDV 1000 avblåsnings kärl afblæsnings tank blow down tank
 • MECCOM kondensattank och ångfördelarrör kondensattank og dampfordelerrør condensate tank and steam distributor
 • Spirax Sarco ångvärmeväxlare dampvarmeveksler steam heat exchanger
 • Bastec system för fjärrövervakning, pumpstyrning och värmemätning system for fjernovervågning, pumpestyring og varmemåling system for remote monitoring, pump control and energy logging
Installerat:Installeret:Install. date: Mars 2016 Marts 2016 March 2016
Effekt:Effekt:Effect: 750 kW
(1100 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (19) q14-289
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Ångpanna och gasbrännare Dampkedel og gasbrænder Steam boiler and gas burner
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Befintliga ångpannor Tidligere dampanlæg Old steam plant
Befintlig värmepanna Tidligere varmekedel Old water boiler
Befintliga pannor borttagit Gamle kedler fjernet Old boilers removed
Inlyftning av ångpanna Indbugsering af dampkedel Placement of new steam boiler
Ångpanna på plats Dampkedel på plads New steam boiler sucessfully in place
Nytt ångfördelarrör Nyt dampfordelerrør New steam distibution unit
Riello RS 68 /EV BLU gasbrännare Riello RS 68 /EV BLU gasbrænder Riello RS 68 /EV BLU gas burner
ICI GSX 100 ångpanna ICI GSX 100 dampkedel ICI GSX 100 steam boiler
ICI ECX HZGA 2-6 kondenserande economiser kondenserende economiser condensing economiser
Isoleringsarbete på ackumulatortank Isoleringsarbejde på akkumulatortank Insulation work on heat storage tank
Inreglering av gasbrännare Indregulering af gasbrænder Combustion adjustment of the gas burner
Ångpanna och gasbrännare Kedel og gasbrænder Steam boiler and gas burner
Nivå siktglas och automatisk sida blåsnings system (salthalt kontroll) Niveau indikatorer og automatisk sideafblæsnings system (saltholdigheds kontrol system) Level gauges and automatic side blowdown system (salinity control)
Matarvatten pumpar Fødevandspumper Feed water pumps
Spirax Sarco ångvärmeväxlare dampvarmeveksler steam heat exchanger
Nytt ångfördelarrör och kondensattank Nyt dampfordelerrør og kondensattank New steam distibution unit and condensate tank
ICI BDV 100 avblåsningskärl afblæsningstank blowdown vessel
Huvud manöverbild för processtyrningsanläggning Oversigtsbillede i processtyringsanlægget Main view in the master process control system
Pannrum med färdigt ånga- och värmeanläggning Kedelrum med færdigt damp- og varmeanlæg Boiler room with finished steam and heat plant

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

Mobil ångpanna installerat i ett specialbyggt containerhus.
Uthyrt till livsmedelsindustri
Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus.
Udlejet til livsmiddelindustri
Mobile steam plant in custom built boiler house.
hired by food processing industry
Plats:Lokation:Location: Norrbotten, Sverige Norrbotten, Sverige Norrbotten, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 2500 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
Installerat:Installeret:Install. date: April 2013 April 2013 April 2013
Effekt:Effekt:Effect: 1703 kW
(2500 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (22) q12-119
Containerhus med 20 m3 lättoljetank Containerhuset med 20 m3 letolietank Boiler house with 20 m3 light oil tank
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Containerhus under uppbyggnad Containerhuset under opbygning Construction of the boiler house
Panna och brännare Kedel og brænder Boiler and burner
Panna med siktglas Kedel med vandstandsglas Boiler with level gauges

Mobil ånganläggning Mobilt dampanlæg Roaming steam plant

Mobil ånganläggning installerad i ett specialbyggt containerhus.
Används för testkörning av utrustning för läkemedelsindustrin.
Mobilt dampanlæg installeret i specialbygget containerhus.
For dampforsyning af testkørsel af lægemiddeludstyr.
Mobile steam plant mounted in custom built boiler house.
For steam supply of test equipment for pharmaceutical equipment.
Plats:Lokation:Location: Malmö, Sverige Malmø, Sverige Malmö, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Ånga Damp Steam
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI SIXEN 3000 12 bar ångpanna dampkedel steam boiler
 • ICI DEG 2000 matarvatten tank med termisk avgasning fødevandtank med termisk afgasning feed water tank with steam driven deaeration
Installerat:Installeret:Install. date: Maj 2013 Maj 2013 May 2013
Effekt:Effekt:Effect: 2044 kW
(3000 kg ånga/tkg damp/tkg steam/h)
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (25) q13-069
Ny-inställda containerhus Nyopstillet containerhus Boiler house after finished installation
Se fler bilder ...Se flere fotos ...More photos ...
Dölj bilderSkjul fotosHide photos
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Uppbyggnad av containerhus Opbygning af containerhus Construction of the boiler house
Matarvatten tank Fødevandstank Feed water tank
Inredning av containerhuset.
Ångpannan syns till vänster
Indretning af containerhuset.
Dampkedel ses til venstre
Internal layout of the boiler house.
Steam boiler is to the left
Montering av containerhuset. Opstilling af containerhuset. Delivery of the boiler house.
Brännare och styrskåp. Brænder og kontrolskab. Burner and control panel.
Ångpanna med ångpådragningsrör (överst).
Observera transportfästen för skorsten (nedan till höger.).
Kedel med damprør (øverst).
Bemærk transportbeslag for skorsten (nederst th.).
Steam boiler with steam supply pipes (top).
Notice transportation bracket for chimney (bottom right).

Mobil värmeanläggning Mobilt varmeanlæg Mobile heating plant

3,5 MW mobil värmeanläggning installerad i en standard marin container. 3,5 MW mobilt varmeanlæg installeret i standard marinecontainer. 3,5 MW mobile heating plant installed in standard marine container.
Plats:Lokation:Location: Skåne, Sverige Skåne, Sverige Scania, Sweden
AnläggningstypAnlægstypePlant type Värme Varme Heat
Installatör:Installatør:Installer: SteamPower Sales & Rental AB
Produkter:Produkter:Products:
 • ICI REX 350, 6 bar värme panna ICI REX 350, 6 bar varmekedel ICI REX 350, 6 bar water boiler
Installerat:Installeret:Install. date: November 2013. November 2013. November 2013.
Effekt:Effekt:Effect: 3500 kW
Idx./ ref:Idx./ ref.:Idx./ ref.: (27) q13-256
Installation i containerhus Installering i containerhus Installation of boiler in container